Første møte i forebyggingsenhetens rådgivende utvalg

17. juni 2014 ble det første møtet i forebyggingsenhetens rådgivende utvalg gjennomført i Sivilombudsmannens lokaler.

Møtet ga anledning for utvalgets 15 medlemmer til å bli bedre kjent med hverandre, og til å legge grunnlaget for at det rådgivende utvalget kan bidra effektivt til forebyggingsenhetens arbeid i tiden fremover.

Utvalget er sammensatt av en rekke ulike organisasjoner fra det sivile samfunn, og etableringen av utvalget er forankret i sivilombudsmannsloven. Utvalget skal gi råd og innspill for å gjøre forebyggingsenhetens bedre rustet til å utføre sitt forebyggende arbeid. Samlet representerer organisasjonene verdifull faglig og erfaringsbasert kompetanse på områder der forebyggingsenheten har særlig behov for innspill, og de representerer særlig utsatte grupper i befolkningen. Se oversikt over utvalgets medlemmer her.

Møtet ble åpnet av den nye Sivilombudsmannen, Aage Thor Falkanger, som redegjorde kort for etablering av den nye besøksordningen og presenterte de ansatte i forebyggingsteamet. Deretter presenterte utvalgsmedlemmene seg selv og de organisasjonene de representerer.

Bilde fra det første møtet i det rådgivende utvalget.
Bilde fra det første møtet i det rådgivende utvalget.

Etter presentasjonsrunden redegjorde kontorsjefen for forebyggingsenheten, Helga Fastrup Ervik, for status i etableringsarbeidet. Redegjørelsen omfattet blant annet hva enheten har gjort for å hente inn kunnskap og bygge kompetanse, etablere kontakt med berørte myndigheter og annen utadrettet virksomhet.

Ervik takket utvalgsmedlemmene for at de ønsket å delta og oppfordret utvalgsmedlemmene til å bidra i forebyggingsarbeidet gjennom innspill både under og i etterkant av møtet. Det legges opp til at medlemskap i det rådgivende utvalget løper for to år av gangen, og at det vil bli foretatt en gjennomgang av utvalgets sammensetning og størrelse etter dette.

Organisasjonene fremmet spørsmål og innspill til en rekke temaer, slik som steder for besøk og rekkevidden av forebyggingsenhetens mandat. De ga også innspill av mer metodisk art, slik som besøk uten forhåndsvarsel til steder for frihetsberøvelse. Flere hadde innspill til fokusområder innenfor ulike sektorer, slik som det psykiske helsevernet, utlendingsfeltet og justissektoren, og flere hadde i den sammenheng fokus på særlig utsatte grupper som kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og utenlandske statsborgere. Forebyggingsenheten mottok også en rekke forslag til måter utvalget kan bidra på, for eksempel i forbindelse med internasjonal rapportering eller oppfølging av forebyggingsenhetens egne anbefalinger.

Det neste møtet i det rådgivende utvalget skal avholdes 24. september 2014.