Høringssvar fra Sivilombudet om helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum

Sivilombudet har levert et høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternatet til kommunen der utlendingsinternatet ligger.

Sivilombudet har lenge kritisert kontraktsforholdet mellom politiet og helsetjenesten for internerte på Trandum. Vi mener det er riktig at helsetilbudet for internerte legges inn under den offentlige helsetjenesten. I høringssvaret fremhever Sivilombudet blant annet følgende punkter:

  • Det er viktig at endringen ikke medfører reduserte helserettigheter for internerte. Slik ombudet leser forslaget, vil den foreslåtte endringen medføre reduserte helserettigheter for de internerte.
  • Sivilombudet er kritisk til at forslag til justert utlendingsinternatforskrift ikke lenger presiserer politiets selvstendige plikt til å kontakte helsepersonell dersom de opplever at det er behov for tilsyn eller behandling.
  • Sivilombudet er bekymret for at regelverket om helserettigheter til personer uten lovlig opphold er fragmentert, utilgjengelig og uklart. En konsekvens av dette kan være usikkerhet både for de som skal yte helsetjenester og de som har behov for helsehjelp og at frihetsberøvede personer, også internerte på Trandum, ikke får oppfylt de rettighetene som de har krav på.
  • Sivilombudet mener internerte må få bedre tilgang til nødvendig psykisk helsehjelp.

Les hele høringssvaret:

Høringssvar fra Sivilombudet – Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen (pdf)