Legevakten i Ålesund med grundig og god oppfølging av anbefalinger

Legevakten i Ålesund har gjennomført flere svært positive tiltak etter at forebyggingsenheten var på besøk i Ålesund sentralarrest i mars 2015. Tiltakene skal blant annet sikre pasienters rett til konfidensialitet, og de gir føringer for klarere samhandling mellom politi og legevakt.

Les her:

Besøkte sentralarresten i mars

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet var på uvarslet besøk i Ålesund sentralarrest 11. mars 2015. Under besøket hadde forebyggingsenheten private samtaler med arrestanter, snakket med ledelsen og ansatte på sentralarresten og foretok en befaring av arrestlokalet.

Som en del av besøket ble det undersøkt om arrestantenes rett til tilgang til helsehjelp ble respektert. Forebyggingsenheten besøkte også Ålesund interkommunale legevakt.

Etter besøket publiserte Sivilombudsmannen en rapport med funn og anbefalinger til Sunnmøre politidistrikt og til Ålesund interkommunale legevakt med hensikt å forebygge risiko for tortur og umenneskelig behandling.

Anbefalinger til legevakten

I besøksrapporten ble det bemerket at det er positivt at politiet synes å ha en lav terskel for fremstilling til legevakt, men at dette stiller strenge krav til at helsepersonellet er bevisst på sin rolle. Helsepersonellets oppgave er kun å vurdere pasientens helsetilstand.

Når undersøkelser av arrestanter initieres av politiet øker risikoen for at helsevurderingene omformes til samlebåndsavgjørelser, der fokuset flyttes fra helsevurdering av pasienten til en «klarering for arrest». Dette kan føre til at pasientens andre helsebehov overses, og til en uheldig undergraving av tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell.

Sivilombudsmannen kom med følgende anbefalinger på dette feltet:

  • Politiet bør ikke kunne høre hva som sies i pasientrommet. Politiet bør heller ikke kunne se inn i pasientrommet, med mindre helsepersonellet i særlige tilfeller selv ber om dette.
  • Legevakten bør sikre at de aldri utfører medisinske undersøkelser som er, eller oppfattes å være, en godkjenning av selve arrestoppholdet. Politiet bør bidra til at en slik oppfatning ikke spres til arrestantene.
  • Legevakten bør ha et kamera tilgjengelig slik at eventuelle skader på arrestanter kan dokumenteres av legen i pasientjournalen.

Grundig oppfølging

Ålesund interkommunale legevakt har i et brev til Sivilombudsmannen 23. juli 2015 beskrevet tiltak som er gjennomført som oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport.

Oppfølgingsarbeidet som legevakten har satt i gang for å ivareta arrestantene på lik linje med andre pasienter fremstår som grundig og godt.

Legevakten har utarbeidet et utkast til retningslinjer for legevaktslegene, hvor det foretas viktige rolleavklaringer og gis føringer for en samhandling med politiet som er i fullt samsvar med legeetiske prinsipper.

Det er også positivt at legevakten har varslet at den vil anskaffe teknisk utstyr for bedre å kunne ivareta pasientens rett til konfidensialitet og dokumentasjonsbehovet i alvorlige saker. Legevakten vil blant annet kjøpe et kamera for dokumentasjon av skader og hørselvern med radio til bruk av politibetjent dersom politiet av sikkerhetsmessige grunner må være tilstede under undersøkelsen.