Andre møte i forebyggingsenhetens rådgivende utvalg

24. september 2014 fant det rådgivende utvalgets andre møte sted.

Møtets formål var å informere utvalget om forebyggingsenhetens besøk til Tromsø fengsel i september 2014, diskutere risikofaktorer i arrester og utfordringer rundt arrestbesøk, og få informasjon om barneombudets hovedprosjekt 2014-2015 som ser på tvangsbruk mot barn og unge i barnevern, fosterhjem og psykisk helsevern.

Besøket til Tromsø fengsel

Kontorsjef Helga Fastrup Ervik orienterte medlemmene i det rådgivende utvalget om forebyggingsenhetens besøk til Tromsø fengsel 10.-12. september 2014. Besøksrapporten vil ferdigstilles i oktober og publiseres på Sivilombudsmannens nettsider.

Ervik varslet også utvalgsmedlemmene om forebyggingsenhetens kommende besøk til Tønsberg og Drammen sentralarrester i oktober.

Politiarrester

Ettersom forebyggingsenheten nå skal begynne å gjennomføre besøk til politiarrester holdt medlemmet fra advokatforeningens menneskerettighetsutvalg et innlegg om politiarrester. Fra et menneskerettslig perspektiv blir arrester betraktet som et stort risikoområde. Særskilte utfordringer for politiarrestene i Norge er oversitting, isolasjon, dårlig tilgang til lufting, og mindreårige og psykisk syke i arresten.

Tvangsbruk mot barn og unge i barnevern, fosterhjem og psykisk helsevern

Utvalgsmedlemmet fra Barneombudet holdt deretter et innlegg om Barneombudets hovedprosjekt fra sommeren 2014 til høsten 2015. Prosjektet fokuserer på bruk av tvang mot barn og unge i barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og psykisk helseverninstitusjoner.

I barneverns- og psykisk helseverninstitusjoner vil prosjektet ser nærmere på kunnskapen rundt bruk av tvang mot barn og unge, hvordan barn og unge selv opplever tvang, hvordan institusjonene forholder seg til tvangsbruk, og hvordan klage- og tilsynssystemet fungerer for barna.

I fosterhjem vil prosjektet se på om fosterforeldre kan eller burde kunne gå like langt som foreldre i sitt omsorgsansvar. Les mer om prosjektet på barneombudets nettside.

Prosjektets funn og anbefalinger vil publiseres høsten 2015.