Nordiske forebyggingsorganer samlet i Oslo for etablering av felles nettverk

11. og 12. juni 2015 var Sivilombudsmannens forebyggingsenhet vertskap for et samarbeidsmøte mellom forebyggingsorganene i de nordiske landene.

Representanter fra forebyggingsorganene i Sverige, Danmark og Finland deltok på møtet, i tillegg til medarbeidere fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Under møtet utvekslet deltakerne informasjon og erfaringer samt diskuterte etableringen av et felles nordisk nettverk.  Målet er at et slikt nettverk vil gi de nordiske forebyggingsorganene mulighet til å møtes regelmessig for å diskutere felles problemstillinger og at det vil legge til rette for økt informasjonsdeling.

Som en del av møtet ble det også organisert et besøk til Ila fengsel og forvaringsanstalt, som inkluderte presentasjoner fra ledelsen og ansatte og en omvisning. Dette besøket ga gruppen særlig mulighet til å lære mer om fengselets arbeid med psykisk syke innsatte.

Nordiske forebyggere på besøk på Ila fengsel.
Representanter fra de nordiske forebyggingsorganene og fra Sivilombudsmannens kontor utenfor Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Mari Amos, medlem av FNs Underkomité for forebygging (SPT) og SPTs kontaktpunkt for Europa, var også i Oslo 11. juni og forebyggingsenheten benyttet anledningen til å møte med henne for å diskutere erfaringer fra forebyggingsarbeidet så langt i 2015.

Mari Amos fra SPT var på besøk hos Sivilombudsmannen.
Mari Amos fra SPT var på besøk hos Sivilombudsmannen og hadde et møte om forebyggingsarbeidet.