Oppfølging av dom om kroppsvisitering i fengsel

I en dom i Gulating lagmannsrett i sommer ble det blant annet fastslått at Bergen fengsel hadde utsatt en varetektinnsatt for nedverdigende behandling i strid med EMK artikkel 3 på grunn av rutinemessig kroppsvisitasjon med avkledning som ble gjennomført på en ydmykende måte.

Funn fra ombudsmannens fengselsbesøk over flere år, viser at en tilsvarende visitasjonspraksis er utbredt i kriminalomsorgen og berører et stort antall av innsatte.

I etterkant av dommen har ombudsmannen mottatt informasjon fra medlemmer av Advokatforeningen som gir grunn til bekymring for mangelfull oppfølging av dommen i det lokale fengslet.

I den sammenhengen ba Sivilombudsmannen om en orientering fra Kriminalomsorgsdirektoratet om hvordan dommen blir fulgt opp for å hindre brudd på EMK artikkel 3.Se brevet fra Sivilombudsmannen til Kriminalomsorgsdirektoratet her

Kriminalomsorgsdirektoratet har sendt sitt svarbrev til Sivilombudsmannen. Denne kan leses her

Direktoratets brev til sine regioner og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS vedrørende foreløpige føringer om undersøkelse av innsatte kan leses her