På besøk hos Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Fredag 22. august 2014 var Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse på besøk hos Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS.

Formålet med besøket var å presentere den nye besøksordningen for fengselsaspirantene, og samtidig lære av aspirantenes erfaringer fra praksisperioden ute i landets fengsler. Aspirantene er fagpersoner med fersk kompetanse. Videre har de gjennom praksisperioden høstet verdifull erfaring om hvordan livet i fengslene arter seg. Det var derfor av stor interesse for forebyggingsenheten å høre om aspirantenes erfaringer.

Helga Fastrup Ervik, kontorsjef for forebyggingsenheten, innledet ved å presentere enhetens mandat og arbeidsmetoder. Deretter holdt seniorrådgiver Knut Evensen en presentasjon for aspirantene om risikofaktorer for tortur og umenneskelig behandling og om mulige beskyttelsestiltak.

Resten av dagen ble viet en gruppeoppgave utarbeidet av forebyggingsenheten. Aspirantene ble delt inn i grupper og fikk som oppgave å drøfte menneskelige eller etiske utfordringer de hadde opplevd i praksisåret eller fra tidligere arbeid i fengsel. I disse gruppene løftet aspirantene frem flere eksempler på vanskelige situasjoner eller utfordringer fra praksis, og diskuterte seg i mellom hvordan slike situasjoner kunne håndteres eller løses. Forebyggingsenheten vil gjerne berømme aspirantene for sin åpenhet, lærerike innlegg og for å ha bidratt til å gi forebyggingsenheten et bedre innblikk i hvordan forholdene i norske fengsler oppleves fra en betjents perspektiv.

Forebyggingsenheten på besøk på KRUS.
Forebyggingsenheten på besøk på KRUS.