Sivilombudet besøker boliger for mennesker med utviklingshemning i Bodø kommune

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte 4.–6. april 2022 et utvalg personer med utviklingshemning i Bodø kommune, som mottar tjenester i sine hjem og som har tvangsvedtak.

De fleste av de vi besøkte bodde i bofellesskap. Kommunen og bostedene ble varslet om besøkene på forhånd.

Vi besøkte personene som mottok helse- og omsorgstjenester og gjennomførte også samtaler med deres pårørende, verger, ansatte og ledelse.

Sivilombudets oppgave er å påse at mennesker med utviklingshemning ivaretas på en måte som sikrer deres grunnleggende rettigheter.

Vi vil utarbeide en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.