Sivilombudets årsmeldinger overlevert Stortinget

Sivilombudet avgir hvert år to meldinger til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året.

Kvinne til venstre og mann til høyre, holder to årsmeldinger mellom seg
Sivilombud Hanne Harlem og Stortingets første visepresident Svein Harberg. Foto: Morten Brakestad/Stortinget

Sivilombud Hanne Harlem leverte i dag Sivilombudets årsmeldinger for 2021 til Stortingets første visepresident Svein Harberg.

Les årsmeldingene på nett her:

Årsmelding Sivilombudet 2021

Årsmelding Sivilombudets forebyggingsarbeid 2021

Stabilt antall klager til Sivilombudet

Sivilombudet undersøker klager fra personer som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen i Norge. I 2021 kom det inn 4032 klager på forvaltningen. Flere saker løste seg underveis etter en henvendelse fra Sivilombudet til forvaltningen, men forvaltningen har også fått kritikk i en rekke saker i løpet av året.

Dette klager innbyggerne mest på

  • saksbehandlingstid og manglende svar
  • plan og bygg
  • trygd og pensjon
  • ansettelsessaker og arbeids- og tjenesteforhold

Det har vært størst økning i klager innenfor disse områdene: saksbehandlingstid og manglende svar, utlendingssaker, politi og påtalemyndighet og innsynssaker.

Brudd på menneskerettigheter

Vi har også undersøkt forvaltningens etterlevelse av menneskerettighetene på områder hvor det er få klagemuligheter, som kriminalomsorgens kontroll av innsattes telefonsamtaler. Denne undersøkelsen førte til sterk kritikk av kriminalomsorgen.

Besøk under forebyggingsmandatet

Sivilombudet besøker steder der mennesker er eller kan være fratatt friheten.  I 2021 besøkte vi Sentralarresten i Oslo politidistrikt og boliger for personer med utviklingshemning, og påpekte i våre rapporter flere svakheter ved rettssikkerheten.

Sivilombudet

Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget for å arbeide for at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett mot den enkelte. Det gjøres ved å undersøke saker der enkeltpersoner mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Sivilombudet er også nasjonal forebyggende mekanisme etter FNs torturkonvensjon.

Årsmeldingene

Dokument 4 er en generell årsmelding for virksomheten til Sivilombudet om klagebehandlingen og saker der forvaltningen kritiseres. Dokument 4:1 redegjør for Sivilombudets virksomhet under forebyggingsmandatet der oppgaven er å forebygge tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.