Sivilombudsmannen inviterer til åpent møte om ny forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannen inviterer den 24. april 2014 til åpent møte om ny forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Sivilombudsmannen har fått ansvaret for denne besøksordningen, internasjonalt kjent som en nasjonal forbyggende mekanisme (“National Preventive Mechanism”). Besøksordningen ble opprettet som et resultat av at Norge i 2013 ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT).

Protokollen forplikter norske myndigheter til å opprette et besøksorgan som skal gjennomføre regelmessige besøk til steder for frihetsberøvelse, slik som politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ombudsmannen skal også etablere et rådgivende utvalg som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal forebyggende mekanisme. På denne bakgrunn inviteres det til et åpent møte om den nye ordningen. På møtet vil det bli redegjort for den nye ordningen, dets mandat og foreløpige planer, inkludert etableringen av et rådgivende utvalg. Deretter vil de fremmøtte få anledning til å komme med anbefalinger og innspill.

Tid: Torsdag 24. april kl. 1300-1430

Sted: Røde Kors konferansesenter, Henry Dunant-senteret, Hausmannsgate 7, Oslo

Påmelding, med navn på deltakere og epostadresse, sendes NFM-Arrangement@sivilombudsmannen.no.