Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøker Tromsø fengsel

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøker Tromsø fengsel 10. -12. september 2014. Dette besøket er det første besøket som utføres av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Under besøket vil vi gjennomføre private samtaler med de innsatte uten at ansatte er til stede. Vi har taushetsplikt om alle opplysninger av personlig karakter. Forebyggingsenheten kommer også til å ha møter med ledelsen og de ansatte og foreta en befaring på stedet.

I forbindelse med enhetens besøk til Tromsø fengsel inviteres det, i samarbeid med forskningsnettverket Tvangsforsk, til et åpent møte for å informere om den nye ordningen. Forebyggingsenheten vil gjerne ha innspill fra alle som berøres av den nye besøksordningen og ser fram til å møte tromsøværinger fra sivilt samfunn, akademia, brukerorganisasjoner, myndighetsorganer, ansatte ved institusjoner som omfattes av ordningen og andre som er interessert. Det vil bli satt av god tid til spørsmål, innspill og diskusjon.

Etter besøket lager vi en rapport med anbefalinger som sendes til ansvarlige myndigheter og offentliggjøres i etterkant. Rapporten vil ikke inneholde informasjon som gjør at noen kan bli gjenkjent uten samtykke.

Denne høsten skal enheten besøke flere fengsler, politiarrester og barneverninstitusjoner. Senere vil de også foretas besøk til psykisk helseverninstitusjoner, Politiets utlendingsinternat på Trandum, sykehjem, bosteder for psykisk utviklingshemmede og andre steder der noen er fratatt friheten.