Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har gjennomført et besøk til Åsgårdstrand sykehjem i Horten kommune.

Vi undersøkte forholdene ved tre poster ved sykehjemmet, med til sammen 26 beboere. Totalt har sykehjemmet 50 langtidsplasser.

På grunn av høyt smittetrykk i samfunnet og eldre beboeres særlige sårbarhet ved koronasmitte, ble besøket gjennomført uten fysisk tilstedeværelse sykehjemmet, bortsett fra en kort befaring i henhold til smittevernsprosedyrer.

Under normale omstendigheter gjennomfører Forebyggingsenheten fysiske besøk til steder der noen er, eller kan være, fratatt friheten. Pandemien gjorde det nødvendig å gjennomføre besøket uten å kunne møte de berørte ansikt til ansikt.

Besøket ble gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer og gjennomgang av dokumentasjon. Hovedvekten av besøket pågikk i tidsrommet 1.–11. desember 2020, da intervjuer med beboernes nærmeste pårørende, helse- og pleiepersonell og lokal ledelse ble gjennomført. Det ble også gjennomført et fåtall intervjuer av beboere, via telefon og videokommunikasjonsutstyr, med bistand fra deres nærmeste pårørende. I januar 2021 ble det gjennomført samtaler med kommunal enhets- og områdeledelse.

Hva har vi undersøkt?

Mange eldre sykehjemsbeboere kan være avhengig av mye pleie og omsorg, for eksempel på grunn av en demenslidelse. Beboere kan også oppleve begrensninger i muligheten til å bestemme selv. Covid-19-pandemien har i tillegg medført smitteverntiltak som kan være så inngripende for pasientene at de i praksis fratas sin frihet.

Slike forhold kan føre til at pasienter på sykehjem blir utsatt for integritetskrenkelser og uverdig behandling. Vår oppgave er å påse at pasienter på sykehjem ivaretas og at deres grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Dette innebærer at vi blant annet ser på om der foreligger risiko ved sykehjemmet for ulovlig bruk av tvang, eller manglende ivaretakelse av liv, helse og verdighet.

I etterkant av besøket blir det utarbeidet en rapport som blir publisert på våre nettsider når denne er klar.