Sivilombusmannens forebyggingsenhet i møte med Kriminalomsorgsdirektoratet

Mandag 15. september 2014 deltok Sivilombudsmannens forebyggingsenheten i et referansegruppemøte i regi av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Bakgrunnen for invitasjonen var at det er nedsatt en intern arbeidsgruppe i direktoratet som skal vurdere regelverk og praksis knyttet til bruk av såkalt utelukkelse fra fellesskapet i medhold av straffegjennomføringsloven (fengselsbesluttet isolasjon).

Bakgrunnen for nedsettelsen av arbeidsgruppen er internasjonal og nasjonal kritikk, blant annet fra FNs torturkomité, om manglende oversikt, skjønnspregede inngrepshjemler, ulik praktisering av regelverket og utfordringer knyttet til kontroll og overprøving.

Arbeidsgruppen skal utarbeide en rapport hvor det gjøres rede for gjeldende rett, gjeldende praksis, og der det foreslås konkrete tiltak som kan sikre en mer ensartet praktisering av regelverket. Et sentralt tiltak er å foreta en revisjon av retningslinjene til straffegjennomføringsloven for så vidt gjelder vedtak om utelukkelse. Hensikten med møtet fra direktoratets side var å innhente innspill til dette arbeidet.

På møtet deltok representanter både fra direktoratet, fra etatens regionskontorer og fra enkelte av de store fengslene. Foruten Sivilombudsmannens forebyggingsenhet var representanter fra Helsingforskomiteen, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og en representant fra Skandinavisk isolasjonsnettverk.

Forebyggingsenheten holdt en 30 minutters presentasjon om Sivilombudsmannens erfaring med klagesaker om utelukkelse, og om forebyggingsenheten tilnærming til problematikken under besøk til fengsler. I presentasjonen ble det erkjent at bruk av slike kontrolltiltak i fengsel kan være nødvendige for å ivareta sikkerheten, men at det samtidig er veldokumentert at isolasjon kan ha svært negative helsemessige konsekvenser. Det er dermed viktig å påse at bruken av isolasjon begrenses til ekstraordinære tilfeller, som en siste utvei og for kortest mulig tid. Forebyggingsenheten fremmet avslutningsvis enkelte innspill til mulige endringer i direktoratets retningslinjer.