– Det skjer brudd på menneskerettighetene i Norge

- Erfaringene i 2014 viser at Norge har behov for et organ som har som særskilt oppgave å avdekke og forebygge risiko for tortur og umenneskelig behandling, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Se også:

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse har arbeidet i ett år. Enheten gjennomførte i 2014 både forhåndsvarslede og uvarslede besøk, til Tromsø fengsel, Tønsberg sentralarrest, Drammen sentralarrest og Bergen fengsel. Besøkene er beskrevet i årsmeldingen for 2014.

– Det skjer brudd på menneskerettighetene i Norge. Det viser erfaringene fra forebyggingsenehetens arbeid i 2014. Mennesker som er fratatt friheten er sårbare for krenkelser. Det har forebyggingsenhetens besøksvirksomhet avdekket etter første året i drift. Dette er en gruppe som er usynlig i det daglige, og mange bryr seg ikke om dem, sier Aage Thor Falkanger.

Den forebyggende enheten hos Sivilombudsmannen har gjennomført besøk og avgitt en rekke anbefalinger både til fengsler og arrester.

– Hovedinntrykket så langt er at institusjonene verdsetter besøkene og ser på disse som en god mulighet til å vurdere egen praksis, sier sivilombudsmannen.

Etter besøkene offentliggjøres en rapport med funn og anbefalinger. Under besøkene i 2014 ble det blant annet funnet nedverdigende forhold på sikkerhetsceller i flere fengsler, mangelfulle rutiner for informasjonsutveksling mellom politi og kriminalomsorgen for å hindre selvmord og mangel på tilfredsstillende helsetjenester for innsatte og arrestanter. Samtidig ble det også konstatert flere eksempler på gode praksiser i både fengsler og arrester. Alle besøksrapportene kan leses på Sivilombudsmannens nettsider og et sammendrag av dem er trykket i enhetens årsmelding.

I 2015 vil enheten fortsatt ha fokus på forholdene for frihetsberøvede i fengsler og politiarrester, og vil i tillegg begynne med besøk til psykiatriske institusjoner, politiets utledningsinternat og barneverninstitusjoner.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger overleverte årsmeldingen til Stortingets første visepresident Marit Nybakk mandag 23. mars 2015.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger overleverte årsmeldingen til Stortingets første visepresident Marit Nybakk mandag 23. mars 2015.