Tre høringssvar om frihetsberøvedes rettigheter

Sivilombudets forebyggingsenhet har våren 2023 levert tre høringssvar om rettighetene til innsatte i fengsel.

Sivilombudets høringsuttalelse om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel)

Sivilombudet mener departementet på flere områder har fremmet gode forslag til lovendringer, bl.a. som oppfølging av ombudets funn og anbefalinger fra besøk til fengsel og fra uttalelser i enkeltsaker. Likevel legger forslagene etter ombudets syn ikke godt nok til rette for at innsatte beskyttes mot umenneskelig eller nedverdigende behandling og mot uforholdsmessige inngrep i innsattes grunnleggende rettigheter. Sivilombudet har særlig kommentert at lovforslaget tillater for mye innlåsning, at det er behov for strengere regler mot langvarig isolasjon, at isolasjon for å hindre selvskading og selvmordsforsøk ikke bør videreføres. Videre påpeker Sivilombudet at lovutkastet mangler forslag til regulering av fysisk maktbruk og at flere av reglene om bruk av tvangsmidler bør utredes nærmere for å unngå uforholdsmessig bruk av tvang.

Sivilombudets høringsuttalelse om Nasjonale faglig råd for kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte

Helsedirektoratets utkast til Nasjonale faglige råd etablerer på mange områder gode og viktige rutiner for hvordan helsetjenesten skal ivareta innsattes helse. Sivilombudet har samtidig merket seg noen punkter hvor vi mener det er rom for forbedring i de faglige rådene. Ombudet mener blant annet at det må komme tydelig frem at selvskadings- og selvmordsrisiko bør være et tema i den første innkomstsamtalen. Rådene bør presisere at helsetjenesten bør dokumentere tilfeller av alvorlig selvskading og selvmordsforsøk. Ombudet anbefaler videre at helsetjenesten bør føre en oversikt over hvor lenge innsatte er isolerte, eventuelle negative helseeffekter som oppstår underveis i isolasjonen og hvilke tiltak som igangsettes for å bedre helsetilstanden. I tillegg er det viktig at rådene understreker at helsetjenesten må samarbeide med kriminalomsorgen for å utarbeide rutiner som sikrer at de innsattes medisiner oppbevares og håndteres på en forsvarlig måte.

Sivilombudets høringsuttalelse til NOU 2023:5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse 

Sivilombudet spilte inn til kapittel 6.5 som omtaler kvinner som soner i fengsel. Her påpeker ombudet at vi har funnet utstrakt bruk av isolasjon og tvangsmidler som respons på at kvinnelige innsatte skader seg selv og/eller er selvmordsnære. Vi påpeker også at fengslene i mindre grad tar i bruk forebyggende tiltak som økt sosial kontakt, meningsfulle aktiviteter eller fysisk aktivitet for å forebygge selvmord og selvskading. I høringssvaret støtter vi etableringen av en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) også for kvinnelige innsatte, men minner om at dette er et tiltak som kun vil være aktuelt for svært få innsatte. Vi peker derfor på behovet for bredere tiltak som vil bedre situasjonen til flere kvinner i fengsel med særlig henvisning til primær- og spesialisthelsetjenesten.