Uvarslet besøk til Ålesund sentralarrest

11. mars 2015 gjennomfører Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et uvarslet besøk til sentralarresten i Sunnmøre politidistrikt som ligger på politihuset i Ålesund.

Under besøket vil forebyggingsenhetens medarbeidere møte med politiledelsen, befare arrestlokalene, gjennomgå sentral dokumentasjon og ha private samtaler med arrestanter. Enheten vil også ha møter med legevakten og barnevernvakten i Ålesund.

Formålet med besøket er å bidra til å styrke arbeidet for å forhindre tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Under besøk til steder for frihetsberøvelse fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser.

Besøket til politiarresten i Ålesund er forebyggingsenhetens fjerde arrestbesøk. Tidligere har enheten besøkt arrestene i Tønsberg, Drammen og Lillestrøm.

I etterkant av besøket vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport som beskriver funn og gir anbefalinger for å minske risikoen for tortur og umenneskelig behandling. Besøksrapporten vil publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet i 2014 som følge av at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Enheten har som oppgave å gjennomføre regelmessige besøk til steder der mennesker er, eller kan være, fratatt friheten. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.