Uvarslet besøk til Bergen sentralarrest

Mandag 25. januar 2016 gjennomfører Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et uvarslet besøk til politiarresten i Bergen.

Bergen er det nye hovedsetet for Vest politidistrikt, som ble opprettet 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland politidistrikter.

Formålet med besøket er å bidra til å styrke arbeidet for å forhindre tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten. Under besøk til steder for frihetsberøvelse fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser.

Under besøket vil Sivilombudsmannens medarbeidere ha private samtaler med arrestanter, møte med politiledelsen, befare arrestlokalene og gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med legevakten og barnevernvakten i Bergen.

Besøksrapport

I etterkant av besøket til Bergen sentralarrest vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn besøket har avdekket samt anbefalinger for å minske risikoen for tortur og umenneskelig behandling. Rapporten vil publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Tidligere har enheten besøkt politiarrestene i Lillestrøm, Tønsberg, Drammen, Ålesund og på Gardermoen.

Mandat

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT). Enheten foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Inngangspartiet til politihuset i Bergen.
Inngangspartiet til politihuset i Bergen.