Uvarslet besøk til Lillestrøm sentralarrest

I dag, 2. februar 2014, gjennomfører Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et uvarslet besøk til arresten i Lillestrøm.  

Arresten i Lillestrøm er Romerike politidistrikts sentralarrest og den ligger på politihuset i Lillestrøm.

Under besøket vil forebyggingsenhetens besøksteam ha møte med politiledelsen, befare arrestlokalene, gjennomgå sentral dokumentasjon og ha private samtaler med arrestanter. Enheten vil også ha møter med legevakten og barnevernsvakten i Lillestrøm. Formålet med besøket er å bidra til å styrke arbeidet for å forhindre tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

I etterkant av besøket vil det publiseres en rapport som inneholder funn og anbefalinger. Rapporten er offentlig.

Sentralarresten i Lillestrøm er den tredje arresten forebyggingsenheten besøker. Enheten har tidligere gjennomført to besøk til sentralarresten i Vestfold politidistrikt (Tønsberg) og ett besøk til sentralarresten i Søndre Buskerud politidistrikt (Drammen). Det første besøket til Tønsberg arrest var varslet, mens det andre ikke ble varslet. Rapportene fra forebyggingsenhetens tidligere besøk.

Forebyggingsenheten ble opprettet våren 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Enheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt friheten for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.

Lillestrøm politihus i Romerike politidistrikt.
Lillestrøm politihus i Romerike politidistrikt.