Uttalelse om ny barnevernslov

Stortingets familie- og kulturkomité har invitert Sivilombudsmannen til å gi en uttalelse i forbindelse med ny barnevernslov.

Les hele dokumentet her

Sivilombudsmannen ga 22. juli 2019 en høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om forslag til ny barnevernslov.

Våre innspill bygger på erfaringer fra mer enn 20 besøk til barnevernsinstitusjoner og gjelder i hovedsak lovforslagets kapittel 10 om regler for barnevernsinstitusjoner.

18. mai 2021 sendte Sivilombudsmannen, etter invitasjon fra familie- og kulturkomiteen, en uttalelse om komiteens behandling av Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernsloven.

Oppsummert om uttalelsen

Sivilombudsmannen ser det i utgangspunktet som positivt at det vedtas en ny barnevernslov som omfatter regler for tvangsbruk overfor barn som er på barnevernsinstitusjon. Lovforslaget inneholder flere gode og viktige drøftelser av hensyn som må ivaretas ved lovfesting av tvangshjemler overfor barn i barnevernsinstitusjoner. Departementet slår fast at «Et tydeligere regelverk kan bidra til økt bevisstgjøring og riktig praktisering, som vil styrke barnas rettssikkerhet ved opphold i institusjon.» Sivilombudsmannen er helt enig i dette, men er av den oppfatning at forslaget som er fremlagt ikke sikrer den nødvendige tydeligheten.

Sivilombudsmannen påpeker at det er grunn til uro for at forslaget ikke godt nok vil sette dem som skal anvende regelverket i stand til å unngå at barn blir utsatt for tvang som er unødvendig eller uforholdsmessig, og heller ikke sikrer at barns rett til å bli hørt, til å uttale seg og til å få god og tilgjengelig informasjon blir ivaretatt. Dette er rettigheter som er avgjørende for barns rettssikkerhet og for deres opplevelse av trygghet og av å ha innflytelse på egen hverdag.