Vi blir Sivilombudet 1. juli

Stortinget vedtok 18. mai 2021 ny lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven). Vedtaket innebærer at Sivilombudsmannen vil endre navn til Sivilombudet (Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen).

Nettsidene våre vil bli oppdatert med det nye navnet 1. juli. I forbindelse med navneskiftet ber vi om forståelse hvis det fremdeles står «Sivilombudsmannen» noen steder også etter dette.

Av praktiske årsaker vil det nye navnet allerede være registrert i enkelte offentlige registre. Begge navnene fungerer i e-postadresser, klageskjema og alminnelig post en stund framover.

Den nye loven medfører ikke vesentlige endringer når det gjelder Sivilombudets mandat og arbeidsform. Sivilombudet skal fortsatt behandle klager på forvaltningen, ta opp saker av eget tiltak, og arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Les vedtaket om ny sivilombudslov på Stortingets nettsider