Emne- og stikkordsregister

 Registeret viser til sidenummeret i den trykte årsmeldingen. Se pdf-versjon.

 

Alminnelig forvaltningsrett, god forvaltningsskikk  
enkeltvedtak
beslutning om ikke å kreve konsesjon etter forurensningsloven 389
pålegg om tinglysing av rådighetsbegrensning 395
vedtak om dispensasjon fra kommuneplan 311
foreløpig svar 158, 279
forhåndsvarsel 134
habilitet
for medlem i Norges Råfisklags styre 128
for medlemmer av bedømmelseskomité 134
for medlem av det faste utvalg for plansaker i en kommune 327
for medlem av plan- og ressursutvalg i en kommune 367
informasjon om forventet saksbehandlingstid 279
klagebehandling
underretning om vedtak 34
grenser for klageinstansens kompetanse 34
klageinstansens prøvingsadgang 354
kontradiksjon 134
legalitetsprinsippet 395
omgjøring 296
overordnet forvaltningsorgans kontroll 128
rettskraft 296
saksbehandling 311
sakens opplysning 104, 134, 164
saksbehandlingssrutiner ved Aetats pålegg om jobbsøkeraktivitet 145
tilsettingssaker, skriftlig nedtegning fra intervju 89
veiledningsplikt 149
varsling 311
saksbehandlingstid
sen saksbehandling 158, 279
i klagesak 34
sakskostnader 272
“siloordning” – køsystem for fordeling til saksbehandler 279
ugyldighet 327
virkningstidspunktet for enkeltvedtak 156
Arbeids- og tjenesteforhold  
adgang til bierverv for helsepersonell 95
arbeidstakers ytringsfrihet og lojalitetsplikt 110
tilrettevisning 104
Autorisasjon  
for helsepersonell 116
Avgifter og gebyrer  
arbeidsgiveravgift
ettergivelse 267
forsinkelsesgebyrer etter regnskapsloven
ettergivelse 239
merverdiavgift
endring av praksis med å frafalle foreldelsesinnsigelse 262
toll
foreldelse 256
vann- og kloakkavgift 409
Barnebidrag, se Underholdsbidrag  
Barnevern  
anonym bekymringsmelding 178
saksbehandlingen av midlertidige vedtak
i fylkesnemndene for sosiale saker 176
privat plassering
status som fosterhjem 180
Bolig- og husleieforhold  
kommunal bolig  
prioritering 154
saksbehandling 154
venteliste 154
Bo- og driveplikt, se også Konsesjon  
fritak for boplikt  
etter konsesjonsloven, tolking av begrepet jord- og skogbrukseiendom 376, 379
etter odelsloven, fritaksvurderingen 384
boplikt etter odelslov og konsesjonslov – spørsmål om harmonisering 371
Bygge- og plansaker  
bruksendring  
utgangspunktet for dispensasjonsvurderingen 292
byggetillatelse  
utgangspunkt for frist for bortfall 287
dispensasjon  
avstand til byggegrense 327
betydningen av likebehandlingshensynet 314
for oppf�ring av brygge og trapper 299
for riving og gjenoppbygging av fritidsbolig 296
manglende varsling av berørte fagmyndigheter i fradelingssak 320
manglende vurdering av særlige grunner 314
forholdet til sektormyndighet 337
gebyr  
selvkostprinsippet 348
gesimshøyde 327
plan- og deleforbud 302
reguleringsplan  
beregning av utnyttingsgrad 323
konsekvensen for barn og unge 351
konsekvensutredning 354
mindre vesentlige endringer 327
rettsgrunnlag ved realitetsbehandling, reguleringsplikt 302
tolking av støyskjermingsbestemmelse 364
saksbehandling  
sen saksbehandling og andre saksbehandlingsspørsmål, Oslo kommune 279
tretelt, søknadsplikt 302
tvangsmulkt  
nedsettelse/ettergivelse 349
Dyrevern  
avlivning 407
Fengselsforhold, se Kriminalomsorg  
Folkeregistrering  
flytting fra Svalbard 185
Foreldelse  
endring av praksis med å frafalle foreldelsesinnsigelse
på merverdiavgiftens område
262
toll 256
Forurensning  
forsøplingsforbudet 402
pålegg om tinglysing av rådighetsbegrensning 395
tvangsmulkt etter forurensningsloven 402
Gebyr, se Avgifter og gebyrer  
God forvaltningsskikk, se Alminnelig forvaltningsrett, god forvaltningsskikk  
Helsepersonell  
adgang til bierverv for helsepersonell 95
autorisasjon 116
klage på helsepersonell 159
Helsevesen  
psykisk helsevern  
kontrollkommisjonens veiledningsplikt 166
refusjon av behandlingsutgifter 172
retting/sletting av journalopplysninger 159
rutiner for svar på henvendelser og foreløpig svar ved sykehus 158
tildeling av driftstilskudd for fysioterapi  
ved et institutt 119
til et selskap 123
tilsynssak eller rettighetssak 164
vederlag for opphold på sykehjem  
renter ved tilbakebetaling 169
Innsyn, se Offentlighet i forvaltningen  
Klage, se Alminnelig forvaltningsrett, god forvaltningsskikk  
Konsesjon, se også Bo- og driveplikt  
boplikt etter odelslov og konsesjonslov – spørsmål om harmonisering 371
jord- og skogbrukseiendom 379
Kriminalomsorg
dublerte celler 207
flermannsrom 207
forebygging av selvdrap og selvbeskadigelse i fengsel 197
INFOFLYT 45, 191
overføring  
til overgangsbolig 191
av forvaringsdømt 204
partsinnsyn for innsatt i fengsel 34
permisjon 187, 191
urinprøvekontroll 212
utelukkelse fra fellesskapet 194
Landbruk, se Bo- og driveplikt og Konsesjon  
Ligning, se Skatt og ligning  
Menneskerettigheter  
eiendomsskatt, fritidsbolig 236
for funksjonshemmede 141
rettferdig rettergang 189
Merverdiavgift, se Avgifter og gebyr  
Miljørettet helsevern  
kommunelegens hjemmel til å forby boliger i nedslagsfelt for drikkevann 333
Navn  
endring av navn på barn når det pågår sak om foreldreansvar 184
Offentlighet i forvaltningen  
innsyn  
forretningshemmeligheter 36
i brev fra PST til Justisdepartementet 38
i beslaglagte dokumenter 56
i budsjettsaker 54
i dokumenter om advokathonorar 40
individualiseringskravet 51
INFOFLYT 45
interne dokumenter 57
i miljøinformasjon 53
i rapport fra underordnet organ 60
i årsrapport fra Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll 41
taushetsplikt for næringsopplysninger 48
utsatt offentlighet 57
lovens virkeområde
dokumenter om betaling for advokattjenester 40
meroffentlighet  
brev fra PST om forslag til endringer i utlendingsloven 38
møteoffentlighet 65
i folkevalgte kommunale organer 64
reglementsbestemmelser om lukkede dører 62
partsinnsyn  
for innsatt i fengsel 34
saksbehandlingen 32, 51
saksbehandlingstid 32
saksbehandlingstid i klagesak 34, 57
saksliste til formannskapsmøte 65
Plansaker, se Bygge- og plansaker  
Politi og påtalemyndighet  
soningsinnkalling  
ventetid 189
Psykisk helsevern, se Helsevesen  
Reindrift  
stenging av flyttelei  
kompetansespørsmål 337
Sakskostnader  
endring “til gunst” for en part 272
Skatt og ligning  
eiendomsskatt
fritidsbolig 236
god ligningsforvaltningsskikk  
bruken av bokettersynsrevisor til å utarbeide utkast
til ligningsnemnd i endringssaker
 
243
habilitet  
bruken av bokettersynsrevisor til å utarbeide utkast
til ligningsnemnd i endringssaker
 
243
innhenting av opplysninger 251
skattefunn  
tilbakebetalingskrav, condictio indebiti 409
Skole og universitet, se Utdanning  
Sosiale tjenester  
hjelpetiltak  
søknad om institusjonsplass fra rusmisbruker 172
Studiefinansiering, se Utdanningsstøtte  
Tilrettevisning, se Arbeids- og tjenesteforhold  
Tilsetting  
fortrinnsrett  
kravet til plettfri vandel 92
personlige forutsetninger for å være kvalifisert 89
overtallig arbeidstaker 86
kunngjøring  
utlysningstekstens betydning 69
kvalifikasjonsvurderingen  
betydning av sykefravær 82
lovfestede kompetansekrav 69
personlig opprykk etter kompetanse 85
myndighet til å foreta tilsetting  
delegasjon 74
rettslig grunnlag for vurderingene til sakkyndig utvalg 85
saksbehandlingen  
intervju, manglende skriftlig referat 89
manglende intervju 71
mangler ved den sakkyndige komiteens vurdering 77
sakens opplysning 69, 110
skriftlig begrunnelse 67
stansing av tilsettingsprosess 80
tilsettingsvedtaket  
personlige forutsetninger for å være kvalifisert 89
Tjenesteforhold, se Arbeids- og tjenesteforhold  
Trygd og sysselsetting  
bortfall av ventestønad 145
saksbehandling ved Hjelpemiddelsentralen 141
ytelser ved arbeidsløshet 145
Underholdsbidrag  
skjønnsfastsetting når bidragspliktige er lønnsmottaker
i selskap som han eier aksjer i
 
152
Utdanning  
karaktersaker/evaluering  
studentenes adgang til å legge ved begrunnelsen
for klagen til de nye sensorene
 
132
Utdanningsstøtte  
språkstipend 140
Utlendingssaker  
familiegjenforening 219, 224, 228
identitetsendring 230
saksbehandling 216, 224
Ytringsfrihet  
for offentlig tilsatte 107, 110

1 Register over saker referert i meldingen for 1963-1977 og 1978-2003 er inntatt henholdsvis i ombudsmannens melding for 1997, dok. nr. 4 (1977-78) s. 167 flg. og ombudsmannens melding for 2003, dok. nr. 4 (2003-2004) s. 308. fra og med ombudsmannens melding for 2004, dok. nr. 4 (2004-2005) er det laget årlige emne- og stikkordregistre.