Kapittel 2 – Statistikk

1. Innledning
2. Tilgangen på saker i meldingsåret
3. Sakenes utfall
4. Fordeling av saker ut fra geografi, forvaltningsorgan og saksområder

 

1. Innledning

I dette kapitlet presenteres opplysninger om de sakene ombudsmannens kontor har behandlet i meldingsåret. Kapitlet gir en oversikt over tilgangen på saker i løpet av året, avsluttede saker, uavsluttede saker ved årets slutt, sakenes utfall, samt fordeling av saker geografisk, på forvaltningsorganer og saksområder.

Figur 1.1 gir en samlet oversikt over innkomne og avsluttede saker, avviste og realitetsbehandlede for siste ti-års periode. Tallmaterialet bak figuren utdypes i det følgende.

I tillegg til det tallmaterialet som fremkommer i dette kapitlet, nevnes at det i meldingsåret ble registrert 17070 dokumenter, av disse er 7614 innkomne dokumenter og 9456 er utgående. Antall innkomne e-poster i løpet av året er ca. 6000, og av disse er over halvparten blitt registrert på saker (inklusive administrative saker). I tillegg kommer ca. 1400 generelle forespørsler over telefon. Det ble videre avholdt 48 konferanser med privatpersoner som ønsket informasjon om klagemuligheten hos ombudsmannen.

Figur 1.1 Innkomne og avsluttede saker – avviste og realitetsbehandlede 1997 – 2007

Til toppen

 

 2. Tilgangen på saker i meldingsåret
 

Grunnlaget for ombudsmannens arbeid er hovedsakelig klager fra borgerne. Ombudsmannen kan imidlertid også ta opp saker av eget tiltak, jf. ombudsmannsloven § 5. Tabell 2.1 viser hvor mange klagesaker ombudsmannen mottok i meldingsåret og hvor mange saker som er tatt opp av eget tiltak. Tabellen viser også hvordan sakstilfanget har utviklet seg siden forrige meldingsår. Tabell 2.2 viser hvor mange saker som er avsluttet i løpet av meldingsåret og restansene ved årets slutt, holdt opp mot forrige meldingsår.

I 2007 ble ca. 13 % av sakene gjenåpnet fordi klageren kom tilbake med en ny henvendelse etter at saken var avsluttet her.
 

Tabell 2.1: Sakstilfang
  2006 2007
Klagesaker og forespørsler 2027 2126
Saker tatt opp av eget tiltak 40 41
I alt 2067 2167

  

Tabell 2.2: Avsluttede og uavsluttede saker
  2006 2007
Avsluttede saker i løpet av året 2047 2102
Uavsluttede saker ved utgangen av året 351 416

 

Til toppen

 

3. Sakenes utfall
 

Utfallet av sakene som behandles hos ombudsmannen kan deles i to hovedkategorier; avviste og realitetsbehandlede saker. I meldingsåret ble 44 % av henvendelsene til ombudsmannen avvist og 56 % realitetsbehandlet.

Som realitetsbehandlet regnes alle saker som ikke er avvist av formelle grunner. I dette ligger at det ved behandlingen har kommet til uttrykk et standpunkt i saken som er brakt inn for ombudsmannen. Som realitetsbehandlet regnes også saker som har vært ordnet for klageren. En sak regnes også som realitetsbehandlet når behandlingen bare har begrenset seg til en foreløpig undersøkelse av om det foreligger «tilstrekkelig grunn» til å behandle klagen, jf. ombudsmannsloven § 6 fjerde ledd. I disse sakene vil behandlingen normalt bare ha hatt som siktemål å finne ut om det er grunnlag for å sette i verk en nærmere undersøkelse. I slike tilfeller vil det bare i begrenset grad være tatt stilling til realiteten i den forvaltningssaken det er klaget på. I mange saker begrenser undersøkelsene seg til forvaltningens saksbehandling. Mange klager over at offentlige organer ikke svarer på henvendelser eller at behandlingen tar for lang tid. Behandlingen av disse sakene kan ofte begrenses til en telefon til vedkommende forvaltningsorgan.

Tabell 3.1 viser forholdet mellom de avviste og de realitetsbehandlede sakene i meldingsåret, og forholdet til forrige meldingsår. For de realitetsbehandlede sakene er det nærmere angitt hva som ble resultatet av saksbehandlingen her. En fullstendig oppgave over det endelige utfallet av behandlingen med hensyn til hvor mange klagere som ble hjulpet til å få endret en avgjørelse, til å få erstatning osv., er det ikke mulig å gi, bl.a. fordi resultatet av fornyet behandling i forvaltningen ofte kommer etter utgangen av statistikkåret. Slike opplysninger vil imidlertid bli publisert i senere årsmeldinger (se kap. V: Forvaltningens oppfølging av ombudsmannens uttalelser).

Figur 3.2 viser avvisningsgrunnene og den prosentvise fordeling disse utgjorde av de avviste sakene. Figur 3.3. viser det prosentvise utfallet av de realitetsbehandlede sakene. I figur 3.4 fremgår nærmere hva min kritikk eller henstilling har rettet seg mot.

 

Tabell 3.1: Fordelingen mellom avviste og realitetsbehandlede saker
    2006 2007
Avviste saker 979 927
Realitetsbehandlede saker 1068 1175
1. Unødvendig å innhente skriftlig uttalelse fra forvaltningen
  a) Saken kunne ordnes ved en telefonhenvendelse 204 259
  b) Klagebrevet, eventuelt supplert med saksdokumentene, viste at klagen ikke kunne føre frem 559 571
2. Innhentet skriftlig uttalelse fra forvaltningen
  a) Saken ordnet uten at det var nødvendig med avsluttende uttalelse fra ombudsmannen 40 40
  b) Saken avsluttet uten kritikk eller henstilling, dvs. klagen førte ikke frem 104 127
  c) Saken avsluttet med kritikk eller henstilling om å se på saken på nytt, eventuelt avbøte skadevirkninger 161 178

  

 Figur 3.2 Avviste saker (44 %)

 

Figur 3.3: Realitetsbehandlede saker (56 %)
 


 

 

 Figur 3.4: Nærmere om hva sakene som ble avsluttet med kritikk eller henstilling rettet seg mot (15 %)
 

 Til toppen

 

4. Fordeling av saker ut fra geografi, forvaltningsorgan og saksområder
 

Tabell 4.1 viser den geografiske fordelingen av sakene. Noen klager kommer fra borgere bosatt i utlandet eller på institusjon, f.eks. fengsler og psykiatriske institusjoner, andre klager er anonyme eller kommer inn kun med e-post adresse. Disse fremgår av oversikten under «andre». Tabellene 4.2 og 4.3 viser avsluttede saker i meldingsåret fordelt på henholdsvis forvaltningsorganer og saksområder. Som det fremgår av tabellene, er klagesakene fordelt på hele den offentlige forvaltning, dvs. både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Klagene er også fordelt på mange og ulike saksområder og sakstyper.

 

Tabell 4.1: Geografisk fordeling av klagesakene
Fylke Antall klager Klager i prosent Folkemengde i prosent 01.01.2007
Østfold 96 5,2 5,6
Akershus 195 10,5 10,9
Oslo 363 19,6 11,7
Hedmark 62 3,3 4
Oppland 37 2 3,9
Buskerud 80 3,3 5,3
Vestfold 105 5,7 4,8
Telemark 45 2,4 3,6
Aust-Agder 44 2,4 2,2
Vest-Agder 71 3,8 3,5
Rogaland 144 7,8 8,6
Hordaland 148 8 9,8
Sogn og Fjordane 35 1,9 2,3
Møre og Romsdal 45 2,4 5,2
Sør-Trøndelag 100 5,4 6
Nord-Trøndelag 35 1,9 2,8
Nordland 92 5 5
Troms 100 5,4 3,3
Finnmark 58 3,1 1,6
Svalbard 1 0,1 0
  1856 100 100
Andre 270
I alt 2126

 

Tabell 4.2: Fordeling på forvaltningsorganer
  I alt Avvist Realitet
Statsministerens kontor 2 2
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15 7 8
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 194 74 120
Arbeidstilsynet 3 1 2
Trygderetten 22 10 12
Utlendingsdirektoratet 49 16 33
Utlendingsnemnda 39 18 21
Sametinget 1 1
Pensjonstrygden for sjømenn 3 2 1
Barne- og likestillingsdepartementet 5 2 3
Barne-, ungdoms- og familieetaten 7 2 5
Fylkesnemndene for sosiale saker 2 1 1
Forbrukerrådet 2 1 1
Markedsrådet 1 1
Likestillings- og diskrimineringsombudet / nemnda 4 2 2
Finansdepartementet 16 7 9
Statistisk sentralbyrå 1 1
Kredittilsynet 1 1
Skatteetaten (folkeregistrene) 118 46 72
Toll- og avgiftsetaten 27 11 16
Statens innkrevingssentral 8 8
Oljeskattenemnda 1 1
Børsklagenemnda 1 1
Fiskeri- og kystdepartementet 6 4 2
Fiskeridirektoratet 3 1 2
Kystverket 2 2
Forsvarsdepartementet 3 1 2
Forsvarsbygg 2 1 1
Forsvarsstaben 1 1
Justis- og politidepartementet 21 8 13
Politidirektoratet 14 2 12
Disiplinærnemnden for advokater 4 1 3
Erstatningsnemnda for voldsofre 4 2 2
Kriminalomsorgen 86 41 45
Politi- og påtalemyndigheter 68 40 28
Namsmenn 6 6
Domstolene 34 33 1
Billighetserstatningsutvalget 2 2
Justissekretariatene 31 6 25
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 3 2 1
Stiftelsestilsynet 1 1
Kunnskapsdepartementet 11 4 7
Norges forskningsråd 2 2
Statens lånekasse for utdanning 42 18 24
Universiteter og høgskoler 38 16 22
Utdanningsdirektoratet 3 2 1
Kommunal- og regionaldepartementet 8 4 4
Statens bygningstekniske etat 5 4 1
Husbanken 6 3 3
Kultur- og kirkedepartementet 3 1 2
Norsk rikskringkasting 1 1
Den norske kirke 2 1 1
Lotteritilsynet 2 2
Klagenemnda for stedsnavnsaker 1 1
Landbruks- og matdepartementet 11 4 7
Fylkeslandbruksstyrene 17 4 13
Statens landbruksforvaltning 2 1 1
Mattilsynet 21 9 12
Reindriftsforvaltningen 17 4 13
Statskog SF / Finnmarkseiendommen 3 2 1
Statens naturskadefond 3 2 1
Klagenemnda for kvoteordning for melk 2 2
Miljøverndepartementet 18 4 14
Direktoratet for naturforvaltning 3 2 1
Statens forurensningstilsyn 1 1
Statens kartverk 2 1 1
Norsk sjøfartsmuseum 1 1
Nærings- og handelsdepartementet 3 1 2
Innovasjon Norge 4 3 1
Sjøfartsdirektoratet 3 3
Brønnøysundregistrene 3 3
Olje- og energidepartementet 4 2 2
Norges vassdrags- og energidirektorat 2 2
Samferdselsdepartementet 9 2 7
Avinor AS 1 1
Jernbaneverket 1 1
Norges statsbaner 2 2
Statens vegvesen 29 12 17
Post- og teletilsynet 1 1
Statens havarikommisjon for transport 1 1
Helse- og omsorgsdepartementet 16 8 8
Fylkesleger 1 1
Kontrollkommisjoner 3 2 1
Norsk pasientskadeerstatning / Pasientskadenemnda 8 2 6
Sosial- og helsedirektoratet 6 6
Statens helsetilsyn 37 14 23
Sykehus- og helseinstitusjoner 21 12 9
Regionale helseforetak 6 2 4
Statens helsepersonellnemnd 5 5
Utenriksdepartementet 13 5 8
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 11 2 9
Konkurransetilsynet 3 1 2
Statsbygg 1 1
Statens pensjonskasse 7 5 2
Datatilsynet 3 3
Departementenes servicesenter 2 1 1
Fylkesmenn 337 103 234
Fylkeskommunal forvaltning 27 15 12
Kommunal forvaltning 440 223 217
Andre 54 52 2
I alt 2102 927 1175

 

Tabell 4.3: Fordeling på saksområder
  I alt Avvist Realitet
Arbeidsliv, utdanning, forskning, kultur, lotteri, åndsrett, målbruk i offentlig tjeneste
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 34 9 25
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 13 7 6
Saksomkostninger, erstatning 4 1 3
Saksbehandlingen, annet 20 4 16
Ombudsmannen (klage på) 1 1
Tilsetting 82 26 56
Arbeids- og tjenesteforhold 38 19 19
Arbeidsmiljø, vernebestemmelser 10 9 1
Lønnsgaranti 1 1
Annet om arbeidsliv 8 3 5
Grunnskoler 23 17 6
Videregående opplæring i skole 11 9 2
Høgskoler og universiteter 19 10 9
Offentlig godkjenning av yrkesutøvere 10 1 9
Studiefinansiering 39 17 22
Annet om utdanning 3 2 1
Forskning 1 1
Kultur 1 1
Lotteri 1 1
Annet om arbeidsliv m.v. 3 2 1
Helse- og sosialvesen, trygd, familie- og personsaker
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 107 27 80
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 20 4 16
Saksomkostninger, erstatning 13 5 8
Saksbehandlingen, annet 24 11 13
Godkjenning av tilbud 7 3 4
Behandling, tvang, klage på personell, pasientskade 42 25 17
Journalspørsmål m.v. 6 4 2
Betaling for opphold, refusjon, pasientmidler 13 4 9
Økonomisk stønad 35 17 18
Sosiale tjenester utenfor institusjon 23 14 9
Annet om helse- og sosialvesen 32 17 15
Ytelser ved fødsel, adopsjon, forsørgelse av barn 6 3 3
Ytelser ved arbeidsløshet 21 10 11
Ytelser ved sykdom 58 34 24
Alderspensjon, etterlattepensjon 9 5 4
Krigspensjon 1 1
Annet om trygd 11 5 6
Barnebidrag, ektefellebidrag 34 13 21
Adopsjon 2 2
Barnevern, omsorg for barn 27 21 6
Barnehager 5 2 3
Vergemål, hjelpeverge 9 7 2
Ekteskap, separasjon, skilsmisse 2 2
Navnesaker 4 2 2
Annet om familie- og personsaker 8 3 5
Ressurs- og miljøforvaltning, plan og bygg, ekspropriasjon, friluftsliv
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 67 15 52
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 13 5 8
Saksomkostninger, erstatning 8 5 3
Saksbehandlingen, annet 33 18 15
Ombudsmannen (klage på) 1 1
Energi 10 7 3
Miljøvern 26 15 11
Renovasjonsordning, feiing 2 1 1
Vannforsyning og avløp 18 10 8
Annet om ressurs- og miljøvern 3 2 1
Kart- og delingssaker 6 6
Plansaker 59 24 35
Dispensasjon fra plan, strandsone 61 16 45
Andre byggesaker 106 36 70
Behandlingsgebyr 3 1 2
Annet om plan og bygg 6 5 1
Ekspropriasjon 5 5
Friluftsliv 2 1 1
Annet 5 4 1
Næring, kommunikasjon, distriktsutbyggingsfond, Husbanken, konkurranseforhold, pris
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 40 5 35
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 9 5 4
Saksomkostninger, erstatning 6 3 3
Saksbehandlingen, annet 9 4 5
Fiske, fangst, jakt 10 6 4
Landbruk, skogbruk, reindrift 59 23 36
Industri, håndverk, handel 2 2
Sjøfart, luftfart 2 2
Reiseliv, hoteller og restauranter, skjenkebevilling 1 1
Transportløyver, motorferdsel i utmark 2 2
Annet om næring 5 4 1
Samferdsel (veier, jernbane, havn, flyplass) 19 10 9
Postvesen 2 1 1
Telefon, kringkasting 1 1
Vegtrafikk (førerkort, parkeringstillatelse m.v.) 29 13 16
Distriktsutbygging 4 2 2
Husbanken m.m. 4 1 3
Konkurranseforhold, pris 1 1
Annet 5 3 2
Skatter, avgifter
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 26 3 23
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 2 1 1
Saksomkostninger, erstatning 3 1 2
Saksbehandlingen, annet 7 3 4
Utligning av skattepliktig inntekt 34 17 17
Ettergivelse, lemping 9 2 7
Administrative reaksjoner (tilleggsskatt m.v.) 3 2 1
Andre skattesaker 59 30 29
Toll 8 3 5
Merverdiavgift, investeringsavgift 26 7 19
Særavgifter 19 11 8
Annet om skatt og avgifter 2 1 1
Justis, stiftelser, utlendingssaker
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 70 28 42
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 25 10 15
Saksomkostninger, erstatning 13 4 9
Saksbehandlingen, annet 9 3 6
Ombudsmannen (klage på) 1 1
Påtalemyndighet og politi 48 24 24
Domstoler 20 20
Kriminalomsorg 62 30 32
Rettshjelp 21 5 16
Personvern 1 1
Tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning 16 15 1
Tinglysing 1 1
Offentlige erstatningsordninger 11 6 5
Annet om justis 12 9 3
Stiftelser 2 1 1
Asylsaker 8 6 2
Visum, statsborgerskap 14 4 10
Oppholds- og arbeidstillatelse 24 14 10
Utvisning, bortvisning 8 4 4
Annet om utlendingssaker 7 5 2
Offentlige registre, offentlige anskaffelser, offentlige eiendommer, forsvar, utenriksforvaltning
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:
Saksbehandlingstid, manglende svar 12 4 8
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 9 1 8
Saksbehandling, annet 1 1
Offentlige registre 9 3 6
Offentlige eiendommer 12 7 5
Forsvar 1 1
Utenriksforvaltning 1 1
Annet 1 1

Til toppen