7.1 Lover 

Lovregister
17.5.1814 Grunnloven  
§ 100 107, 110
§ 105 236
22.4.1927 nr. 3 vergemålsloven  
§ 28 74
7.6.1935 nr. 2 tinglysingsloven  
§ 12 395
§ 13 395
14.12.1951 nr. 3 råfiskloven  
§ 3 128
21.11.1952 nr. 2 skattebetalingsloven  
§ 41 267
10.6.1966 nr. 5 tolloven  
§ 58 annet ledd 256
10.2.1967 forvaltningsloven  
§ 2 første ledd bokstav b 389, 395
§ 2 første ledd bokstav c 395
§ 6 128, 327, 367
§ 8 134
§ 11 149, 166
§ 11 a 158, 187, 216, 279
§ 11 d 279
§ 13 første ledd nr. 2 48
§ 16 134
§ 17 69, 71, 77, 104, 110, 134
§ 18 34
§ 27 34
§ 29 311
§ 34 314, 354
§ 35 396
§ 36 272
§ 41 311
19.6.1970 nr. 69 offentlighetsloven  
§ 1 40, 56
§ 2 38, 51, 65
§ 4 57
§ 5 38, 57, 60
§ 5 a 41
§ 6 første ledd nr. 7 54
§ 9 32, 34
31.5.1974 nr. 17 vass- og kloakkavgiftslova  
§ 3 409
28.6.1974 nr. 58 odelslova  
§ 2 371
§ 4 371
§ 23 371
§ 27 371
§ 27 a 371, 384
20.12.1974 nr. 73 dyrevernlova  
§ 26 407
6.6.1975 nr. 29 eigedomsskattelova  
§ 3 236
9.6.1978 nr. 49 reindriftsloven  
§ 10 nr. 4 337
13.6.1980 nr. 24 ligningsloven  
§ 3-8 243
§ 4-8 251
13.3.1981 nr. 6 forurensningsloven  
§ 7 395
§ 28 402
22.5.1981 nr. 25 straffeprosessloven  
§ 203 56
§ 452 første ledd 189
§ 455 annet ledd 189
19.11.1982 nr. 66 kommunehelsetjenesteloven  
§ 2-3 169
§ 4 a 333
§ 4-2 119, 123
4.3.1983 nr. 3 tjenestemannsloven  
§ 5 92
§ 10 80
§ 13 86
§ 14 104
8.6.1984 nr. 59 dekningsloven  
§ 2-3 267
§ 2-7 267
14.6.1985 nr. 77 plan- og bygningsloven  
§ 2 tredje ledd 351
§ 7 296, 299, 302, 314, 320, 327
§ 27-1 327
§ 27-2 327
§ 28-1 327
§ 31 323
§ 33 302
§ 33-2 354
§ 70 327
§ 86 a 302
§ 93 292, 302
§ 95 337
§ 96 287
§ 109 348
§ 116 a 349
§ 116 b 349
24.6.1988 nr. 64 utlendingsloven  
§ 9 219, 228
4.7.1991 nr. 47 ekteskapsloven  
§ 38 267
§ 40 267
13.12.1991 nr. 81 sosialtjenesteloven  
§ 6-1 172
17.7.1992 nr. 100 barnevernloven  
§ 4-2 178
§ 4-7 180
§ 6-1 annet ledd 180
§ 7-2 bokstav g 176
25.9.1992 nr. 107 kommuneloven  
§ 31 nr. 1 64
§ 31 nr. 5 62
§ 32 65
4.12.1992 nr. 132 legemiddelloven  
§ 30 48
12.5.1995 nr. 22 universitetsloven  
§ 30 77, 85
4.8.1995 nr. 53 politiloven  
§ 24 41
28.2.1997 nr. 19 folketrygdloven  
§ 4-5 145
§ 10-7 bokstav h 141
17.7.1998 nr. 56 regnskapsloven  
§ 8-3 239
17.7.1998 nr. 61 opplæringslova  
§ 9-1 69
§ 10-1 69
§ 10-6 69
2.7.1999 nr. 63 pasientrettighetsloven  
§ 2-1 172
§ 5-2 159
§ 7-2 164
§ 7-4 164
2.7.1999 nr. 64 helsepersonelloven  
§ 42 159
§ 43 159
§ 48 tredje ledd bokstav c 116
§ 55 159
18.5.2001 nr. 21 straffegjennomføringsloven  
§ 7 45
§ 2 197
§ 14 204
§ 15 191
§ 17 207
§ 29 212
§ 33 191
§ 37 første ledd bokstav e 194
7.6.2002 nr. 19 navneloven  
§ 12 184
9.5.2003 nr. 31 miljøinformasjonsloven  
§ 11 53
28.11.2003 nr. 98 konsesjonsloven  
§ 5 371, 376, 379
1.4.2005 nr. 15 universitetsloven  
§ 5-3 132
17.6.2005 nr. 62 arbeidsmiljøloven  
§ 14-2 første ledd 89
§ 14-3 82

7.2 Konvensjoner

Konvensjoner
4.11.1950 Den europeiske menneskerettskonvensjon  
artikkel 6 189
artikkel 14  
Tilleggsprotokoll 20.3.1952 artikkel 1 om vern av eiendom 236

7.3 Forskrifter og vedtekter

Forskrifter og vedtekter
28.6.1985 nr. 1679 påtaleinstruksen  
§ 29-1 første ledd 189
11.11.1983 nr. 1608 forskrift til tjenestemannsloven  
§ 7 nr. 5 80
21.12.1990 nr. 1028 utlendingsforskriften  
§ 23 219, 228
§ 24 f�rste ledd 224
4.2.1994 nr. 111 forskrift om folkeregister på Svalbard  
§ 2 185
5.6.1997 forskrift om doktorgraden (Universitetet i Tromsø)  
§ 8 134
§ 9 134
§ 11 134
18.6.1997 nr. 608 forskrift om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på billighetsgrunnlag (billighetsforskriften)  
§ 2 267
21.5.1999 nr. 502 forskrift om konsekvensutredninger 354
21.12.2000 nr. 1408 forskrift om kontrollkommisjonens virksomhet  
§ 4-2 166
15.6.2001 nr. 616 forskrift om offentlige anskaffelser  
§ 3-3 36
15.1.2003 nr. 123 forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot (bidragsforskriften)  
§ 4 152
7.5.2003 nr. 1895 forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune  
§ 8 154
24.6.2003 nr. 749 forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)  
§ 23 nr. 1 279
8.2.2005 nr. 114 forskrift om tildeling av utdanningsstøtte skoleåret 2005-2006 pkt. 8.1 140
23.6.2006 nr. 724 forskrift til opplæringslova  
§ 14-1 69
15.12.2006 nr. 1456 forvaltningslovforskriften  
§ 16 71

 

1 Lovregister over saker referert i meldingen for 1963-1977 og 1978-2003 er inntatt henholdsvis i ombudsmannens melding for 1997, dok. nr. 4 (1977-78) s. 167 flg. og ombudsmannens melding for 2003, dok. nr. 4 (2003-2004) s. 308. fra og med ombudsmannens melding for 2004, dok. nr. 4 (2004-2005), er det laget årlige lovregistre.