Kapittel 2 – statistikk

1.  Innledning

I dette kapittelet presenteres opplysninger om de sakene ombudsmannens kontor har behandlet i meldingsåret. Kapittelet gir en oversikt over tilgangen på saker i løpet av året, avsluttede saker, uavsluttede saker ved årets slutt, sakenes utfall, samt fordeling av saker geografisk, på forvaltningsorganer og saksområder.
Figur 1.1 gir en samlet oversikt over innkomne og avsluttede saker, avviste og realitetsbehandlede, siste tiårsperiode. Tallmaterialet bak figuren utdypes i det følgende.

I tillegg til tallmaterialet som fremkommer i dette kapittelet, ble det i meldingsåret registrert 21517 dokumenter. Av disse er 9512 innkomne dokumenter og 12005 utgående. I tillegg kom det ca. 2040 generelle forespørsler over telefon. Videre kom det totalt inn 2187 innsynsbegjæringer. Av disse fikk 803 fullt innsyn, 128 delvis innsyn og 1256 avslag.

 Figur 1.1 Innkomne og avsluttede saker – avviste og realitetsbehandlede 2000-2010

2.  Tilgangen på saker i meldingsåret

Grunnlaget for ombudsmannens arbeid er hovedsakelig klager fra borgerne. Ombudsmannen kan imidlertid også ta opp saker av eget tiltak, jf. ombudsmannsloven § 5. Tabell 2.1 viser hvor mange klagesaker ombudsmannen mottok i meldingsåret og hvor mange saker som er tatt opp av eget tiltak.  Tabellen viser også hvordan sakstilfanget har utviklet seg siden forrige meldingsår. Tabell 2.2 viser hvor mange saker som er avsluttet i løpet av meldingsåret og restansene ved årets slutt, holdt opp mot forrige meldingsår.

Tabell 2.1 Sakstilfang

 

 

2009

2010

Klagesaker og forespørsler

2695

2959

Saker tatt opp av eget tiltak

25

35

I alt

2720

2994

 Tabell 2.2 Avsluttede og uavsluttede saker  

  

 

 

2009

2010  

Avsluttede saker i løpet av året

2788

2911

Uavsluttede saker ved utgangen av året

430

513

3.  Sakenes utfall

Utfallet av sakene som behandles hos ombudsmannen kan deles i to hovedkategorier; avviste og realitetsbehandlede saker. I 2010 ble ca. 50 % av henvendelsene til ombudsmannen avvistog 50 % realitetsbehandlet. Som realitetsbehandlet regnes alle saker som ikke er avvist av formelle grunner. I dette ligger at det ved behandlingen har kommet til uttrykk et standpunkt i saken som er brakt inn for ombudsmannen. Som realitetsbehandlet regnes også saker som har vært ordnet for klageren. En sak regnes også som realitetsbehandletnår behandlingen har begrenset seg til en foreløpig undersøkelse av om det foreligger «tilstrekkelig grunn» til å behandle klagen, jf. ombudsmannsloven § 6 fjerde ledd. I disse sakene vil behandlingen normalt bare ha hatt som siktemål å finne ut om det er grunnlag for å sette i verk en nærmere undersøkelse. I slike tilfeller vil det bare i begrenset grad være tatt stilling til realiteten i den forvaltningssaken det er klaget på. I mange saker begrenser undersøkelsene seg til forvaltningens saksbehandling. Mange klager over at offentlige organer ikke svarer på henvendelser eller at behandlingen tar for lang tid. I disse sakene vil det ofte være tilstrekkelig med en telefon til vedkommende forvaltningsorgan.

Tabell 3.1 viser forholdet mellom de avviste og de realitetsbehandlede sakene i meldingsåret, og forholdet til forrige meldingsår. For de realitetsbehandlede sakene er det nærmere angitt hva som ble resultatet av saksbehandlingen her. En fullstendig oversikt over det endelige utfallet av behandlingen med hensyn til hvor mange klagere som ble hjulpet til å få endret en avgjørelse, til å få erstatning osv., er det ikke mulig å gi, bl.a. fordi resultatet av fornyet behandling i forvaltningen ofte kommer etter utgangen av statistikkåret. Slike opplysninger vil imidlertid fortløpende bli oppdatert og publisert på nettsiden (www.sivilombudsmannen.no).

Figur 3.2 viser avvisningsgrunnene og den prosentvise fordelingen disse utgjorde av de avviste sakene. Figur 3.3. viser det prosentvise utfallet av de realitetsbehandlede sakene. I figur 3.4 fremgår nærmere hva min kritikk eller henstilling har rettet seg mot.

Tabell 3.1 Fordelingen mellom avviste og realitetsbehandlede saker

  2009 2010
 Avviste saker  1319  1462
 Realitetsbehandlede saker  1469  1449
 1. Unødvendig å innhente skriftlig uttalelse fra forvaltningen    
 a. Saken kunn ordnes ved en telefonhenvendelse  347  339
 b. Klagebrevet, eventuelt supplert med saksdokumentene, viste at klagen ikke kunne føre frem  710  740
 2. Innhentet skriftlig uttalelse fra forvaltningen    
 a. Saken ordnet uten at det var nødvendig med avsluttende uttalelse fra ombudsmannen  74  87
 b. Saken avsluttet uten kritikk eller henstilling, det vil si at klagen ikke førte frem  126  128
 c, Saken avsluttet med kritikk eller henstilling om å se på saken på nytt, eventuelt avbøte skadevirkninger  212  155

 

Figur 3.2 Avviste saker (50%)

 

Figur 3.3 Realitetsbehandlede saker (50%)

 

 Figur 3.4 Nærmere om hva sakene som ble avsluttet med kritikk eller henstilling rettet seg mot (11%)

 

4.  Saksbehandlingstid

I 2010 har kontoret fått et elektronisk verktøy for beregning av gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker hos ombudsmannen. Beregningen baserer seg på samtlige saker innenfor de ulike sakskategoriene:

Avviste saker                                                                                            15 dager
Saker avsluttet uten å ha vært tatt opp med forvaltningen              39 dager
Saker avsluttet etter å ha vært tatt opp med forvaltningen            170 dager

5.  Fordelingen av saker ut fra geografi, forvaltningsorgan og saksområder

Tabell 5.1 viser den geografiske fordelingen av sakene. Det store flertallet av klager fremsettes av norske borgere bosatt i Norge. Enkelte klager kommer imidlertid fra borgere bosatt i utlandet eller på institusjon, f.eks. fengsler og psykiatriske institusjoner. Andre klager er anonyme eller kommer inn kun med e-postadresse. Disse fremgår av oversikten under «andre». Tabellene 5.2 og 5.3 viser avsluttede saker i meldingsåret fordelt på henholdsvis forvaltningsorganer og saksområder. Som det fremgår av tabellene, er klagesakene fordelt på hele den offentlige forvaltning, dvs. både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Klagene er også fordelt på mange og ulike saksområder og sakstyper.

Tabell 5.1 Geografisk fordeling av klagesakene

 

 

 

 

Folkemengde

 

Antall

Klager i

i prosent

Fylke

klager

prosent

01.01.2010

Østfold

152

6,1

5,6

Akershus

269

10,8

11

Oslo

460

18,5

12,1

Hedmark

72

2,9

3,9

Oppland

50

2

3,8

Buskerud

105

4,2

5,3

Vestfold

114

4,6

4,8

Telemark

60

2,4

3,5

Aust-Agder

70

2,8

2,2

Vest-Agder

97

3,9

3,5

Rogaland

166

6,7

8,8

Hordaland

259

10,4

9,8

Sogn og Fjordane

38

1,5

2,2

Møre og Romsdal

84

3,4

5,2

Sør-Trøndelag

138

5,6

6,0

Nord-Trøndelag

43

1,7

2,7

Nordland

128

5,2

4,9

Troms  Romsa

110

4,4

3,2

Finnmark  Finnmárku

70

2,8

1,5

Svalbard

0

0

0

 

2485

100

100

Andre

509

 

 

I alt

2994

 

 

Tabell 5.2 Fordeling på forvaltningsorganer

 

 

I alt

Avvist

Realitet

Statsministerens kontor

2

2

 

 

 

 

Arbeidsdepartementet

7

2

5

Arbeids- og velferdsetaten (Nav)

548

273

275

Arbeidstilsynet

8

5

3

Statens pensjonskasse 

10

3

7

Trygderetten

29

11

18

Kommunal landspensjonskasse KLP

6

3

3

Pensjonstrygden for sjømenn

2

2

Petroleumstilsynet

1

1

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2

1

1

Barne-, ungdoms- og familieetaten .

11

3

8

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

1

Forbrukertvistutvalget

5

4

1

Likestillings- og diskrimineringsombudet / nemnda

1

1

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

1

 

 

 

 

Finansdepartementet

19

8

11

Finanstilsynet

4

2

2

Skatteetaten (folkeregistrene)

144

68

76

Toll- og avgiftsetaten

23

11

12

Statens innkrevingssentral

9

9

 

 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

3

3

Fiskeridirektoratet

4

1

3

Kystverket

3

2

1

 

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

8

4

4

Statsbygg

2

2

Den norske kirke

5

2

3

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

8

1

7

Forsvaret

6

4

2

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

7

1

6

 

 

 

 

Kontrollkommisjoner

5

1

4

Norsk pasientskadeerstatning / Pasientskadenemnda

17

10

7

Helsedirektoratet 

21

3

18

Statens helsetilsyn / Helsetilsynet i fylkene

42

11

31

Sykehus- og helseinstitusjoner

35

24

11

Regionale helseforetak 

2

1

1

Klagenemnda for behandling i utlandet

2

1

1

Statens helsepersonellnemnd

3

1

2

HELFO Helseøkonomiforvaltningen

14

5

9

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

3

3

Statens strålevern

1

1

 

 

 

 

Justis- og politidepartementet

24

10

14

Politidirektoratet

19

9

10

Utlendingsdirektoratet

83

38

45

Utlendingsnemnda

123

27

96

Kriminalomsorgen

91

55

36

Politi- og påtalemyndigheter

86

54

32

Namsmenn

13

13

 

24

23

1

Rettferdsvederlagsutvalget

2

2

Statens sivilrettsforvaltning

18

5

13

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

4

1

3

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

4

4

Erstatningsnemnda for voldsofre / Kontoret for voldsoffererstatning

3

2

1

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

1

 

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

6

6

Husbanken

7

5

2

 

 

 

 

Kulturdepartementet

6

4

2

Norsk rikskringkasting

1

1

Lotteri- og stiftelsestilsynet

3

1

2

Språkrådet

1

1

Arkivverket

1

1

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

10

4

6

Norges forskningsråd

1

1

Statens lånekasse for utdanning

24

8

16

Universiteter og høgskoler

48

14

34

Utdanningsdirektoratet

2

2

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

10

3

7

Fylkeslandbruksstyrene

14

4

10

Statens landbruksforvaltning 

7

6

1

Mattilsynet / Dyrevernnemnda

16

10

6

Reindriftsforvaltningen

5

3

2

Statskog SF

1

1

Klagenemnda for kvoteordning for melk

1

1

 

 

 

 

Miljøverndepartementet

17

5

12

Direktoratet for naturforvaltning

8

6

2

Klima- og forurensningsdirektoratet

4

1

3

Statens kartverk

3

2

1

Riksantikvaren

2

2

 

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet

6

6

Innovasjon Norge

6

4

2

Sjøfartsdirektoratet

3

1

2

Brønnøysundregistrene

5

5

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

24

7

17

Norges vassdrags- og energidirektorat

10

6

4

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

11

8

3

Jernbaneverket

1

1

Norges statsbaner NSB

1

1

Statens vegvesen

31

20

11

Post- og teletilsynet

1

1

Luftfartstilsynet

1

1

Avinor

2

1

1

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

16

13

3

 

 

 

 

Fylkesmenn

383

135

248

 

 

 

 

Fylkeskommunal forvaltning

37

20

17

 

 

 

 

Kommunal forvaltning

519

300

219

 

 

 

 

Andre

137

127

10

I alt

2911

1462

1449

 

Tabell 5.3 Fordeling på saksområder

 

 

I alt

Avvist

Realitet

Arbeidsliv, utdanning, forskning, kultur, lotteri, åndsrett, målbruk i
offentlig tjeneste

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

30

11

19

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

21

8

13

Saksomkostninger, erstatning

3

1

2

 

 

 

 

Tilsetting

126

39

87

Arbeids- og tjenesteforhold

49

24

25

Arbeidsmiljø, vernebestemmelser

12

10

2

Lønnsgaranti

1

1

Annet om arbeidsliv

9

6

3

 

 

 

 

Grunnskoler

33

17

16

Videregående opplæring i skole

23

16

17

Videregående opplæring i bedrift

5

3

2

Høgskoler og universiteter

36

14

22

Offentlig godkjenning av yrkesutøvere

17

8

9

Studiefinansiering

26

10

16

Annet om utdanning

3

2

1

 

 

 

 

Forskning

1

1

Målbruk i offentlig tjeneste

3

3

 

 

 

 

Annet om arbeidsliv m.v.

13

6

7

 

 

 

 

Helse- og sosialvesen, trygd, familie- og personsaker

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

240

81

159

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

33

14

19

Saksomkostninger, erstatning

7

3

4

Ombudsmannen (klage på)

1

1

 

 

 

 

Godkjenning av tilbud

5

3

2

Behandling, tvang, klage på personell, pasientskade

86

47

39

Journalspørsmål m.v.

12

4

8

Betaling for opphold, refusjon, pasientmidler

19

9

10

Økonomisk stønad

77

51

26

Sosiale tjenester utenfor institusjon

50

27

23

Annet om helse- og sosialvesen

31

23

8

 

 

 

 

Medlemskap i folketrygden

2

1

1

Ytelser ved fødsel, adopsjon, forsørgelse av barn

36

18

18

Ytelser ved arbeidsløshet

45

26

19

Ytelser ved sykdom

268

107

161

Alderspensjon, etterlattepensjon

37

21

16

Krigspensjon

2

1

1

Annet om trygd

44

26

18

 

 

 

 

Barnebidrag, ektefellebidrag

92

45

47

Adopsjon

7

1

6

Barnevern, omsorg for barn

66

49

17

Barnehager

8

6

2

Vergemål, hjelpeverge

13

8

5

Ekteskap, separasjon, skilsmisse

9

6

3

Navnesaker

3

1

2

Annet om familie- og personsaker

13

10

3

Annet

14

8

6

 

 

 

 

Ressurs- og miljøforvaltning, plan og bygg, ekspropriasjon, friluftsliv

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

79

25

54

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

23

11

12

Saksomkostninger, erstatning

9

3

6

 

 

 

 

Energi

29

15

14

Miljøvern

47

24

23

Renovasjonsordning, feiing

18

6

12

Vannforsyning og avløp

23

8

15

Annet om ressurs- og miljøforvaltning

2

2

 

 

 

 

Kart- og delingssaker

12

8

4

Plansaker

96

54

42

Dispensasjon fra plan, strandsone

83

27

56

Andre byggesaker

182

77

105

Behandlingsgebyr

8

3

5

Annet om plan og bygg

23

15

8

 

 

 

 

Ekspropriasjon

8

4

4

Friluftsliv

2

2

Annet

9

6

3

 

 

 

 

Næring, kommunikasjon, distriktsutbyggingsfond, Husbanken,
konkurranseforhold, pris

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

32

12

20

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

29

10

19

 

 

 

 

Fiske, fangst, jakt

19

11

8

Landbruk, skogbruk, reindrift

64

33

31

Industri, håndverk, handel

7

4

3

Sjøfart, luftfart

11

7

4

Reiseliv, hoteller og restauranter, skjenkebevilling

4

3

1

Transportløyver, motorferdsel i utmark

8

4

4

Annet om næring

4

4

 

 

 

 

Samferdsel (veier, jernbane, havn, flyplass)

54

30

24

Postvesen

4

3

1

Telefon, kringkasting

10

6

4

Vegtrafikk (førerkort, parkeringstillatelse m.v.)

39

23

16

Kollektivtransport

2

2

Distriktsutbygging

4

3

1

Husbanken m.m.

11

5

6

Konkurranseforhold, pris

4

2

2

Annet

13

10

3

 

 

 

 

Skatter, avgifter

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

43

12

31

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

8

5

3

 

 

 

 

Utligning av skattepliktig inntekt

77

28

49

Ettergivelse, lemping

9

3

6

Andre skattesaker

93

50

43

 

 

 

 

Toll

10

4

6

Merverdiavgift, investeringsavgift

20

6

14

Særavgifter

18

8

10

 

 

 

 

Annet om skatt og avgifter

5

3

2

 

 

 

 

Justis, stiftelser, utlendingssaker

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

105

42

63

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

20

10

10

Saksomkostninger, erstatning

8

2

6

 

 

 

 

Domstoler

22

20

2

Påtalemyndighet og politi

93

57

36

Kriminalomsorg

94

58

36

Rettshjelp

26

12

14

 

 

 

 

Tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning

20

17

3

Tinglysing

2

2

Offentlige erstatningsordninger

18

10

8

Annet om justis

7

5

2

 

 

 

 

Stiftelser

1

1

 

 

 

 

Asylsaker

93

29

64

Visum

4

1

3

Oppholds- og arbeidstillatelse

68

24

44

Utvisning, bortvisning

14

8

6

Statsborgerskap

22

2

20

Annet om utlendingssaker

15

10

5

 

 

 

 

Annet om justis, stiftelser, utlendingssaker

2

2

 

 

 

 

 

Offentlige registre, offentlige anskaffelser, offentlige eiendommer,
forsvar, utenriksforvaltning

 

 

 

Isolerte saksbehandlingsspørsmål:

 

 

 

Saksbehandlingstid, manglende svar

8

5

3

Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

21

4

17

Saksomkostninger, erstatning

1

1

 

 

 

 

Offentlige registre

16

10

6

Offentlige anskaffelser

3

2

1

Offentlige eiendommer

19

12

7

Forsvar

6

1

5

Utenriksforvaltning

12

8

4

Annet

20

15

5