Besøk til St. Olavs hospital, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, seksjon Lian

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet St. Olavs hospital, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, seksjon BUP Lian 25.– 27. februar 2020. BUP Lian er St. Olavs hospitals døgntilbud til barn og unge, mellom 12 og 18 år og har to døgnenheter; akuttenheten og utrednings- og behandlingsenheten.

Oppfølging

Barn og unge skal ha det bra når de er innlagt på sykehus. Derfor undersøker vi en rekke ting som kan påvirke hvordan de har det når de er innlagt. Under besøket snakket vi med barn og unge selv, tilstedeværende foreldrene, ansatte og ledelsen. Besøket pågikk over tre dager.
Blant tingene vi snakket om og som ble undersøkt var:

• Er lokalene gode for barn og unge?
• Er tilbudet som gis tilpasset barn og unge?
• Får barn og unge god nok mulighet til å ha kontakt med venner og familie?
• Får barn og unge mulighet til å medvirke i behandlingen sin?
• Hvordan jobber sykehuset for å unngå bruk av tvang og makt?
• Hvordan sykehuset sikrer at barn og unge behandles bra hvis de skjermes fra andre pasienter?

I etterkant av besøket skriver vi en rapport om hva vi fant og kommer med anbefalinger til sykehuset. Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.