Besøk til Sykehuset Levanger Avdeling for Barne- og ungdomspsykiatri

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte 11. - 13. februar 2020 Sykehuset Levanger Avdeling for Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Seksjon BUP sengepost. Sengeposten gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år.

Oppfølging

– Måten barn og unge ble ivaretatt ved Sykehuset i Levanger, fremsto som et eksempel til etterfølgelse for andre innen psykisk helsevern, sier sivilombudsmann Hanne Harlem etter et besøk til BUP sengepost ved sykehuset 10.- 12. februar i år.

Et svært positivt helhetsinntrykk

Besøkets viktigste funn var at posten ga trygge og omsorgsfulle rammer for behandling av barn og unge. – Sengeposten, som har valgt ikke å være godkjent for tvangsinnleggelser, hadde arbeidet mye for å unngå sterile lokaler og stengte dører.

Lokalene var velholdte med friske farger, svært hyggelig innredning og en hjemlig atmosfære. Aktivitetstilbudet ved sengeposten fremsto som godt og variert. Utgangsdørene var ikke låst fra innsiden, slik de normalt er på psykiatriske avdelinger.

Funnene tydet på at barn og unge ble hørt og fikk være med å bestemme ting som var viktige for dem.

– Flere sa at de ikke hadde trodd at det kunne være så koselig på en sengepost i psykisk helsevern. Dette er selvsagt positivt, men også tankevekkende om barn og unges forventninger til det å få psykisk helsehjelp, sier Harlem.

Nesten ingen bruk av inngripende tvang

Både de ansatte og den lokale kontrollkommisjon jobbet på en måte som la til rette for at barns rettssikkerhet ble ivaretatt på en god måte.

Sengeposten hadde ikke fattet vedtak om inngripende tvang som belter, isolasjon eller skjerming de siste tre årene. Sengeposten hadde ikke belter eller isolasjonsrom tilgjengelig.

– Ingen av barna vi snakket med, hadde opplevd tvangstiltak og det var ingen vedtak om tvang i hele 2019. Sengeposten har lykkes godt i å forebygge bruk av tvang, sier Harlem.

Ungdom som overføres til voksenpost

Det skjedde unntaksvis at utagerende ungdommer ble innlagt på tvang i en sengepost for voksne med låste dører. De siste tre årene hadde dette skjedd med 18 barn og unge. – Frihetsberøvelse av barn sammen med voksne er problematisk etter FNs barnekonvensjon. Dette var derfor et viktig område for oss å undersøke, presiserer Harlem.

Tvangsinnlagte ungdom som ble innlagt ved voksenposten, ble plassert i skjermet enhet, atskilt fra voksne pasienter. – Vår gjennomgang av sakene tydet på at barna ble fulgt opp tett av ansatte fra BUP under oppholdet og at de fleste innleggelsene var kortvarige, sier Harlem. Hun påpeker samtidig at flere barn har opplevd oppholdet ved voksenposten som belastende og at det er uheldig at barn blir atskilt fra kontakt med jevnaldrende. Ifølge rapporten bør unntak fra kontakt med jevnaldrende kun skje i ekstraordinære tilfeller.