Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har i vår gjennomført to besøk til ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel. Rapporten etter besøkene er nå klar. De nye lokalene gir et annet preg og en bygningsmasse bedre tilpasset ungdoms behov enn tidligere lokaler ved Bergen fengsel, skriver Sivilombudsmannen i besøksrapporten.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et varslet besøk til ungdomsenheten 11. februar og fulgte opp med et uvarslet besøk 22. april i år.

Helhetsinntrykket er at ungdomsenheten ledes og drives på en solid måte. Enheten synes å ha gode faglige og bemanningsmessige ressurser til å ivareta ungdommenes individuelle behov innenfor kriminalomsorgens rammer. Det er samtidig en utfordring at få innsatte gir små muligheter for sosial omgang med jevnaldrende.

En av anbefalingene i rapporten er at både kriminalomsorgen og politiet alltid bør informere ungdomsenheten dersom de mottar mindreårige i varetekt.

– Ungdomsenheten bør utnyttes for å unngå at mindreårige sitter fengsler sammen med voksne, sier Aage Thor Falkanger.

På bakgrunn av besøkene fant Sivilombudsmannen grunn til å gi følgende anbefalinger:

  • Ved bruk av sikkerhetscelle bør kontinuerlig tilsyn og forløpende vurderinger av om det er grunnlag for å opprettholde tiltaket fremkomme tydelig av tilsynsloggen.
  • Ungdomsenheten bør fortsatt tilstrebe å unngå utelukkelse av mindreårige.
  • Vedtak om utelukkelse etter straffegjennomføringsloven bør alltid inneholde utfyllende begrunnelse for vedtaket og det bør fremgå hvilke mindre inngripende tiltak som ble vurdert. Det bør fattes vedtak om opphør av utelukkelsen og føres en egen oversikt over alle utelukkelser og deres varighet.
  • Ungdomsenheten bør ved skilting eller på annen måte gjøre ungdommen oppmerksom på at fellesarealene blir overvåket.
  • Innsatte under 18 år bør alltid vurderes overført til ungdomsenheten. Ungdomsenheten bør gjøres tilstrekkelig kjent i kriminalomsorgen, politiet, barnevernet og andre aktuelle instanser. Både kriminalomsorgen og politiet bør alltid umiddelbart informere Ungdomsenheten dersom de mottar mindreårige i varetekt.