Diakonhjemmet Sykehus

Sivilombudsmannen har startet besøksrekke til psykisk helsevern.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling oppsøker alle steder der personer er frihetsberøvet. Som ledd i arbeidet har enheten startet en besøksrekke til psykisk helseverninstitusjoner. Det første besøket er gjennomført til Diakonhjemmet Sykehus.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte besøket til Diakonhjemmet Sykehus 24.-27. februar 2015. Besøksrapporten er publisert  12. august 2015 på Sivilombudsmannens nettsider.

Ved besøkene gjennomføres private samtaler med innlagte pasienter, med fokus på personer som er på opphold under tvungent psykisk helsevern. I tillegg befares døgnenhetene, blant annet pasientrom, skjermede avsnitt, fellesskapsområder, aktivitetsrom, rom for gjennomføring av elektrosjokkbehandling og rom utstyrt med beltesenger. Fokusområdene omfatter blant annet pasientrettigheter, tvangsbruk, ransaking, selvmordsforebygging og fysiske forhold.

Etter besøket er en av våre anbefalinger at ransaking av pasienters eiendeler kun bør utføres etter vedtak fra den faglige ansvarlige, og ikke rutinemessig ved innleggelse slik som i dag.

På Diakonhjemmet gjennomførte forebyggingsenheten samtaler med pasienter fra begge døgnenhetene ved alderspsykiatrisk avdeling Tåsen og voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. I all hovedsak fant man at Diakonhjemmet har tilfredsstillende rutiner og god dokumentasjon av vedtak. Dette ble også bekreftet av samtaler med pasientene og gjennomgang av journaler og tvangsprotokoller.

– Etter besøket er en av våre anbefalinger at ransaking av pasienters eiendeler kun bør utføres etter vedtak fra den faglige ansvarlige, og ikke rutinemessig ved innleggelse slik som i dag. Vi anbefaler også at pasienter og pårørende sikres samtaler og oppfølging etter hendelser som involverer politi, eller etter bruk av tvang. Dette bør gjennomføres når pasienten er i stand til å motta informasjon og det bør journalføres, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøker alle steder der personer er frihetsberøvet. Hittil har forebyggingsenheten gjennomført varslede og uvarslede besøk til politiarrester, fengsler, politiets utlendingsinternat og institusjoner innen psykisk helsevern.