Ringerike fengsel. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Ringerike fengsel

Innsattes helsetilbud må bedres i Ringerike fengsel

Ringerike fengsel bør bedre rutinene for informasjonsflyt mellom politiet og fengselet knyttet til innsattes psykiske helsetilstand og selvmordsfare. Det er en av anbefalingene i rapporten fra Sivilombudsmannen etter et besøk i fengselet januar i år. De innsatte bør også få bedre tilgang til helsetjenester.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er frihetsberøvet, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Under et varslet besøk til Ringerike fengsel 6.-9. januar 2015, fant forebyggingsenheten at fengselet har tilfredsstillende dokumentasjon av tvangsmidler og utelukkelse fra fellesskapet. De innsatte ga også uttrykk for at de i all hovedsak føler seg trygge i fellesskapet og er fornøyde med fengselsbetjentene.

Anbefalinger

På bakgrunn av tre selvmord i fengselet siden 2012, det siste i oktober 2014, anbefaler forebyggingsenheten bedre kommunikasjon både i kriminalomsorgen, internt i Ringerike fengsel og mellom politiet og kriminalomsorgen. Videre bør fengselet styrke egne rutiner for forebygging av selvmord, særlig ved innkomst. Fengselet har igangsatt arbeid med dette.

Videre bør fengselet styrke egne rutiner for forebygging av selvmord, særlig ved innkomst.

Forebyggingsenheten har kartlagt all kommunikasjon mellom politiet og fengselet knyttet til det siste selvmordet i oktober 2014. I den aktuelle saken ble en innsatt overført fra Tønsberg sentralarrest til Ringerike fengsel. Til tross for at politiet i arresten hadde iverksatt ekstra tiltak på grunn av mistanke om fare for selvmord, ble ikke informasjon om dette overbrakt Ringerike fengsel. Den innsatte tok sitt eget liv på cellen samme natt som han kom til fengselet.

Innsatte i Ringerike fengsel gir uttrykk for at de ikke har tillit til helseavdelingen og at det tar lang tid før ønske om samtale med helsepersonell blir besvart. Hensynet til taushetsplikt blir heller ikke fullt ut ivaretatt ved rutinene for kontakt med helseavdelingen. Blant annet har bestillingsskjemaet for konsultasjoner et felt for signering av fengselsbetjent. Forebyggingsenheten anbefaler at dette fjernes.