Bergen fengsel

I dag, 18. desember, publiserer Sivilombudsmannens forebyggingsenhet sin rapport etter et varslet besøk til Bergen fengsel 4.-6. november. Rapporten peker på flere områder hvor arbeidet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling bør styrkes.

Oppfølging

Under besøket hadde Sivilombudsmannens forebyggingsenhet møte med fengselsledelsen, foretok befaring i fengselet, og førte private samtaler med innsatte. De snakket også med representanter fra helsetjenesten i fengselet og fagforeningsrepresentanter.

«Under besøket til Bergen fengsel så forebyggingsenheten at situasjonen for innsatte på restriktiv avdeling var problematisk, med mange som var isolert på cella store deler av døgnet,» sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Under besøket til Bergen fengsel så forebyggingsenheten at situasjonen for innsatte på restriktiv avdeling var problematisk, med mange som var isolert på cella store deler av døgnet

«I tillegg synes det generelt å være liten tilstedeværelse av fengselsbetjenter på fellesskapsavdelingene. Der fortalte flere av de innsatte om episoder som gjorde at de følte seg engstelige og utrygge. Et flertall av de kvinnelige innsatte ga også uttrykk for at de var mye overlatt til seg selv.»

Bergen fengsel har et meget høyt belegg og synes å være preget av et økende antall krevende innsatte. Informasjon fra flere hold tydet på at fengselet har innsatte med alvorlige psykiske lidelser som det er vanskelig å gi et tilfredsstillende helsetilbud.

Det ble videre påvist svikt i rutinene for utstedelse av vedtak ved bruk av tvangsmidler. Blant annet var flere innsettelser på sikkerhetscelle ikke fattet som vedtak. Dette er problematisk for de innsattes rettssikkerhet.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble etablert våren 2014 som følge av at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT). Enheten har som oppgave å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og gjennomfører besøk over hele Norge til steder der personer er fratatt friheten. Dette inkluderer fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.