Sørlandet sykehus, Kristiansand

Problematisk bruk av tvang ved Sørlandet sykehus.

Sivilombudsmannen forebyggingsenhet peker på flere problematiske sider ved tvangsbruk, i en rapport etter besøk til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Oppfølging

– Pasienter som skjermes skal ikke isoleres. Det er viktig at sykehuset ikke har en skjermingspraksis som oppleves som isolasjon av pasientene, eller der pasientene pålegges begrensninger i deres privatliv som ikke er lovlig begrunnet, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte psykiatrisk sykehusavdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand i september 2015.

Som ledd i besøket ble sykehuset bedt om å oversende informasjon om de tre siste belteleggingene på de fire sengepostene der belter blir brukt. Sakene viste flere mangler i føringen av vedtak. I noen av sakene var det blant annet ikke samsvar mellom det som fremgikk av selve vedtaksdokumentet og opplysningene i journalnotatet der hendelsen var konkret beskrevet. I enkelte av tvangsprotokollene manglet det opplysninger om pasientens navn, startdato eller opphørsdato for bruk av tvangsmidler, varighet av holding og beltelegging.

– Korrekt føring av vedtak er viktig for pasientenes rettssikkerhet og deres reelle mulighet til å klage på vedtak som gjelder dem, sier Aage Thor Falkanger.

To tilfeller til bekymring

I besøksrapporten peker forebyggingsenheten på to tilfeller av tvangsbruk som ga grunn til sterk bekymring. I det ene tilfellet var det blitt bestemt på fredag ettermiddag at pasienten skulle ligge i belter gjennom helgen til mandag. Tvangsmiddelbruk skal opphøre så snart faren for skade har opphørt. På denne bakgrunn fremstod belteleggingen, hvor varigheten var forhåndsbestemt, som klart problematisk. Lengden på tiltaket ga ytterligere grunn til bekymring.

I det andre tilfellet var en eldre pasient med demens beltelagt i seks timer, etter at vedkommende hadde fått korttidsvirkende legemiddel og hadde blitt holdt i 45 minutter på grunn av sterk forvirring og utagerende adferd. Pasienten roet seg umiddelbart etter å ha blitt lagt i belter. Til tross for dette ble beltene først fjernet etter neste vaktskift.

– En slik praksis reiser etiske spørsmål om bruk av tvang i demensomsorg. Det understrekes også her at tvangsmiddelbruk skal opphøre så snart faren for skade ikke lenger er tilstede, sier sivilombudsmannen.

Arbeider med å redusere tvangsbruken

Sykehuset arbeider med å redusere tvangsbruken. Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand opplyste at det samlet ble fattet 31 vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler i form av beltelegging eller transportbelter i 2014. De aller fleste tilfellene av bruk av mekaniske tvangsmidler skjedde på en av akuttenhetene. Psykiatrisk sykehusavdeling fattet også 43 vedtak om holding i 2014. Vedtak om korttidsvirkende legemidler ble fattet 33 ganger i 2014

De fysiske forholdene på de forskjellige døgnenhetene fremstod generelt som gode. Alle døgnenhetene hadde tilgang til uteområder.