Stavanger fengsel

Gode rutiner i Stavanger fengsel.

Sivilombudsmannen mener at Stavanger fengsel har gode rutiner og praksis for å ivareta sårbare grupper i fengsel. Det forekommer imidlertid at helsepersonell har vært med på vurderingene om innsatte fortsatt skal være på sikkerhetscelle. - Dette er ikke helsepersonellets oppgave eller rolle, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Stavanger fengsel 16.-18. august i år. Fengselet har 68 innsatte og en egen kvinneavdeling hvor det er plass til 17 kvinner. Under det uvarslede besøket ble det særlig lagt vekt på å undersøke soningsforholdene for kvinner. Erfaring fra tidligere besøk, viser at kvinner i fengsler der menn også soner, ofte ikke får likeverdige soningsforhold.

– I fengselet er det flere tiltak for at kvinner skal føle seg trygge under soning. De kvinnelige innsatte oppga også til oss under samtaler at de ikke opplever det som problematisk å sitte i Stavanger fengsel. Det antas at en viktig grunn til dette er at fengslet har et kontinuerlig fokus på at kvinner skal ha verdige soningsforhold, sier Aage Thor Falkanger.

For å sikre at kvinner og menn soner adskilt har ikke kvinner tilgang til rusmestringsavdelingen i Stavanger fengsel. Dette til tross for at mange kvinnelige innsatte har et rusproblem.  Flere av de innsatte uttrykte ønske å kunne delta på et rusmestringsprogram.

Helsetjenestens rolle

Helsetjenesten i fengselet er underlagt legevakten i Stavanger kommune. Det framstod som om denne organiseringen bidro til at helsetjenesten hadde en lite tydelig og tilstedeværende ledelse. Tilgangen til helsetjenester framsto likevel som tilfredsstillende. Fra tilsynsloggen for sikkerhetscellene framgikk det at helsepersonell noen ganger ble bedt om å signere denne.  Enkelte nedtegnelser i tilsynsloggen tydet på at helsepersonell hadde deltatt i vurderingene av om innsatte fortsatt skulle være på sikkerhetscelle.

– Dette gir grunn til bekymring. Helsepersonellets rolle er kun å vurdere om den innsatte trenger helsehjelp. Det er svært viktig at helsetjenestens uavhengighet ivaretas, både for å sikre innsatte pasienters tillit til helsevesenet og for å kunne garantere korrekte medisinske vurderinger, sier Aage Thor Falkanger. Han påpeker også at kvinnene i Stavanger fengsel bør ha tilgang til kvinnelig lege om de ønsker dette, i tråd med internasjonale standarder.