Politiarresten på Gardermoen.

Steder for frihetsberøvelse på Gardermoen

Visste ikke om innsatt i arrest.

Da Sivilombudsmannen kom på uanmeldt besøk til Gardermoen politistasjon, fant de en person i arresten som ledelsen ikke visste om. I følge politiledelsen på Romerike blir de seks glattcellene kun tatt i bruk i ekstraordinære situasjoner. 

Oppfølging

Formålet med det uvarslede besøket til Gardermoen 22. april i år var å kartlegge alle steder for frihetsberøvelse på Gardermoen. På Gardermoen gjennomførte enheten besøk til fire steder under tre ulike myndighetsorganers ansvarsområde:

  • Romerike politidistrikt
  • Politiets utlendingsenhet
  • Tollregion Oslo og Akershus

Arresten i bruk

Til tross for at ledelsen ved Romerike politidistrikt ved flere anledninger har uttalt at arresten ved Gardermoen politistasjon ikke er i bruk, fant forebyggingsenheten en innsatt i arresten. Stedlig ledelse var ikke informert om innsettelsen. Det har siden vist seg at det har vært 19 innsettelser i 2015 frem til tidspunktet for forebyggingsenhetens besøk.

– Jeg mener at det gir grunn til bekymring at verken stedlig ledelse eller politidistriktets ledelse er kjent med når arresten tas i bruk. Ansvarsforhold og regler dersom annen politimyndighet låner arrestkapasitet, bør klargjøres, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Bruk av tvangsmidler

Sivilombudsmannen finner også grunn til å påpeke at metallstenger med ringer til fastlåsing av håndjern bør fjernes fra mottaksrommet, og at bruk av tvangsmidler ved uttransport bør dokumenteres slik at man lett kan finne en oversikt.

– På vår anmodning foretok Politiets utlendingsenhet en manuell gjennomgang av bruk av tvangsmidler ved uttransportering for april 2015. Gjennomgangen viser at tvangsmidler som håndjern, strips eller body-cuff er brukt overfor samtlige uttransporterte personer som det foreligger utreiserapport for. Tvangsmiddelbrukens omfang synliggjør behov for dokumentasjon og etterfølgende kontroll, sier sivilombudsmannen.