Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavdeling, akuttpsykiatriske seksjoner

Høy bruk av tvang og risiko for overdreven maktbruk ved akuttpsykiatriske seksjoner i Tønsberg

- Tvangsbruk og praksis med fastholding av pasienter som er innlagt ved akuttpsykiatriske seksjoner ved Sykehuset Vestfold gir grunn til bekymring, sier sivilombudsmannen. Etter et besøk til sykehuset dokumenteres det i en rapport at flere pasienter hadde skader etter maktbruken.

Oppfølging

– Det er risiko for overdreven maktbruk ved sykehuset i Tønsberg, sier Aage Thor Falkanger.

Under besøket møtte ombudsmannen flere pasienter som hadde blåmerker og andre med sår etter konfrontasjoner med ansatte. Det ble heller ikke alltid fattet vedtak når pasienter ble lagt i gulvet. Hendelser som medførte fastholding og nedleggelse i gulvet, var ofte mangelfullt beskrevet i journalen.

Rapporten fra besøket til de psykiatriske akuttseksjonene ved Sykehuset i Vestfold, som ble gjennomført 10.-12. april 2018, er publisert på Sivilombudsmannens nettsider.

Økning i maktbruken

På landsbasis ligger tvangsbruken ved fylkespsykiatrisk avdeling, Sykehuset Vestfold, høyt. Tall rapportert fra sykehuset til Sivilombudsmannen viser at den største andelen vedtak om tvangsmiddelbruk siste år er fattet på akuttseksjonene.

Som ledd i arbeidet for å redusere tvangsmiddelbruk skulle miljøpersonale forsøke fastholding før man vurderte bruk av belter. Til tross for dette har bruken av både belter og fastholding økt de siste årene. Under besøket kom det frem flere forhold som gir grunn til bekymring om hvordan pasienter ble fastholdt.

– Mine medarbeidere fikk kjennskap til flere tilspissede situasjoner mellom pasienter og personale som ble håndtert på en brutal måte av ansatte, sier Aage Thor Falkanger.

Ledelsen bekymret

Ledelsen for Psykiatrisk fylkesavdeling og for akuttseksjonene ga uttrykk for bekymring over økningen i bruk av tvangsmidler siste år. De understreket at fokuset på å forebygge og redusere tvangsmiddelbruk var høyt, blant annet er det gjennomført flere tiltak for å skape en mer enhetlig kultur.

Sykehuset skal bygge et nytt bygg for akuttpsykiatrien. Dette skal stå ferdig i 2019.

– Det er bra at akuttseksjonene snart skal flytte inn i sykehusets nye lokaler. Manglene ved de fysiske forholdene i eksisterende bygg er prekære. Seksjonene for akuttpsykiatri, og spesielt enkelte av skjermingsenhetene, er slitte og lite egnet til å ivareta pasientenes trygghet og verdighet, sier Aage Thor Falkanger.  Han understreker videre at nye lokaler og planlagt omorganisering av akuttseksjonene vil gi sykehuset en viktig anledning til å sikre effektive tiltak for å redusere tvangen ved seksjonene.