Luftegården i Tromsø fengsel

Tromsø fengsel

Sivilombudsmannens publiserer 27. oktober 2014 sin rapport etter å ha besøkt Tromsø fengsel i september 2014. Rapporten peker på flere områder hvor arbeidet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling bør styrkes.

Oppfølging

«I utgangspunktet er alle innsatte i fengsel i en sårbar situasjon. Dette er bakgrunnen for at Sivilombudsmannen nå har fått i oppgave å besøke alle steder der noen er fratatt friheten,» sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

«Under besøket i Tromsø fengsel så forebyggingsenheten at soningsforholdene var spesielt vanskelige for de som har helseproblemer, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner som soner på høyt sikkerhetsnivå.»

Blant rapportens 26 anbefalinger til fengselet, framheves det også at de innsatte ikke rutinemessig bør «strippes» og aldri settes nakne i sikkerhetscelle uten en individuell risikovurdering.

Ny oppgave for Sivilombudsmannen

I utgangspunktet er alle innsatte i fengsel i en sårbar situasjon. Dette er bakgrunnen for at Sivilombudsmannen nå har fått i oppgave å besøke alle steder der noen er fratatt friheten.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble etablert våren 2014 etter at Norge sluttet seg tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. Besøket til Tromsø fengsel 10.-12. september var enhetens første besøk.

Sivilombudsmannens nye oppgave er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å foreta regelmessige besøk til steder der mennesker er, eller kan være, frihetsberøvet. Dette inkluderer fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.