Trondheim fengsel

Trondheim fengsel

Kvinner får ikke samme tilbud som menn i Trondheim fengsel.

- Jeg stiller spørsmål ved om kvinner og menn likebehandles i Trondheim fengsel. Kvinner får blant annet ikke samme rusmestringstilbud som menn. Under besøket fikk vi også inntrykk av at kvinnelige innsatte hyppigere innlåses ved lav bemanning, sier Sivilombudsmannen i en kommentar til rapporten fra et besøk ved fengselet.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøkte Trondheim fengsel i mars i år. Det ble gjennomført samtaler med et høyt antall innsatte, helsepersonell og ansatte. Observasjoner og anbefalinger fra besøket er oppsummert i en rapport som nå foreligger. Trondheim fengsel har en kapasitet på 194 plasser, fordelt på 155 plasser på høyt sikkerhetsnivå (avdeling Nermarka), 29 plasser på lavere sikkerhetsnivå (avdeling Leira) og 10 plasser i frigangshjem (avdeling Kongensgate 95). Forebyggingsenhetens besøk inkluderte ikke avdeling for lavere sikkerhetsnivå og frigangshjemmet i Kongensgate.

– Rus utgjør en stor tilleggsrisiko for innsattes helse og forsterker en rekke andre levekårsproblemer. At kvinner ikke får et likeverdig rusbehandlingstilbud som menn er derfor en klar mangel i Trondheim fengsel, sier Aage Thor Falkanger.

Kvinner får heller ikke benytte luftegården med idrettsbane og har derfor ikke reell mulighet til utendørs løpetrening og ballspill. Det syntes også som om kvinner oftere ble låst inn på cellene i fellesskapstiden i perioder med lav bemanning i fengselet.

Avbrutte legetimer

Flere av de innsatte klaget over at samtalelapper, som er bestilling av konsultasjon med lege, ikke blir besvart eller blir borte. Fengselshelseavdelingen opplevde også regelmessig at innsatte mistet timer ved spesialisthelsetjenesten, fordi timeavtalene ikke ble fulgt opp av politiet eller fengselet.

Manglende vedtak

Forebyggingsenheten fant også svikt i dokumentføring ved bruk av sikkerhetscelle. Dette er et tvangstiltak som gjennomføres etter at vedtak er fattet og med en begrunnelse for hvorfor vedtaket fattes. Det bør også fremgå tydelig av tilsynsloggen for sikkerhetscellene når et opphold der er avsluttet og hvor den innsatte er overført.

– Når innsatte settes på sikkerhetscelle i Trondheim fengsel, bør det alltid utferdiges vedtak som gir den innsatte informasjon om det rettslige grunnlaget og begrunnelse for gjennomføringen, sier Aage Thor Falkanger. I Trondheim ble sikkerhetscellen tatt i bruk 33 ganger i 2014 og hadde vært i bruk seks ganger på tidspunktet for forebyggingsenhetens besøk.

Utrygge innsatte

Trondheim fengsel har et høyt belegg, i 2014 var det 96,3 prosent. Fengselets bygningsmasse er også dårlig tilpasset moderne straffegjennomføring. Forebyggingsenheten merket seg at en korridor med 20 innsatte med felles kjøkken, kombinert med lite tilstedeværelse av fengselsbetjenter, synes som et vanskelig utgangspunkt for et trygt og inkluderende fellesskapsmiljø for innsatte. Dette kan være noe av forklaring på at flere av de innsatte føler seg utrygge. Blant annet rapporteres det om slåsskamper om mat, melk og sigaretter.

– Fengselet bør gjennom tilstedeværelse av fengselsbetjenter sikre at avviklingen av fellesskapet oppleves som trygt og inkluderende for alle innsatte, sier Aage Thor Falkanger.