Eksempel på klagetekst

Eksempel 1:

Klage på avslått søknad om sosialhjelp.

Jeg har eneansvar for to barn på 6 og 9 år. Det har vært svært vanskelig for meg å finne arbeid her i Lilleby, og av hensyn til barna har jeg ikke mulighet til å jobbe noe annet sted. Min eneste inntekt er et beskjedent bidragsbeløp samt en mindre stønad fra NAV. Dette fører til at jeg ikke klarer å dekke nødvendige utgifter til f.eks. klær og bolig.

Jeg har satt opp en oversikt over løpende inntekter og utgifter som viser utfordringene ved min økonomiske situasjon. Søknad om sosialhjelp har likevel blitt avslått av sosialtjenesten. Jeg har klaget til fylkesmannen, men klagen førte ikke frem.

Fylkesmannens avgjørelse ble tatt for to måneder siden, så klagen min er innenfor Sivilombudsmannens  klagefrist på ett år. Jeg legger ved en kopi av fylkesmannens vedtak.

Kan ombudsmannen hjelpe meg?

 

Eksempel 2:

Klage på Utlendingsdirektoratets saksbehandlingstid

Jeg klager på vegne av min mann, Mohammed Hussein. Jeg har lagt ved en fullmakt  som viser at jeg kan klage på hans vegne.

Klagen gjelder Utlendingsdirektoratets behandlingstid i min manns sak om familieinnvandring. Han søkte om familieinnvandring med meg for over 2 ½ år siden, og saken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Verken han eller jeg har fått noen som helst informasjon om hvor saken står, hvorfor det tar så lang tid, eller når den vil være ferdig. Vi har ringt til direktoratet mange ganger, men får aldri noe konkret svar derfra. Vi har også sendt flere skriftlige purringer til direktoratet. Vi har ikke fått noe svar. Jeg har lagt ved kopi av disse purringene.

Vi er svært fortvilet over situasjonen, og håper at ombudsmannen kan nærmere på saken.