Internasjonalt arbeid

Siden opprettelsen av Sivilombudsmannen i 1963, har en viktig oppgave vært å gjøre ordningen kjent. I dag finnes det forskjellige ombudsmenn i alle deler av verden. Det er også etablert flere internasjonale nettverk for dem. Den norske ombudsmannen har kontakt med omudsmannsinstitusjoner i mange land og deltar aktivt i flere av de internasjonale nettverkene.

I tillegg har Sivilombudsmannen et justissamarbeid med rettshåndhevere i Kina. Dette er finansiert av Utenriksdepartementet og består hovedsakelig av møter og foredrag som tar sikte på å styrke menneskerettighetene.

Internasjonale nettverk

Justissamarbeid med Kina