Organisasjon

Sivilombodet sitt kontor ligg i Akersgata 8 i Oslo. Kontoret har om lag 70 stillingar, og av desse er 50 juridiske medarbeidarar.

Verksemda består av tre avdelingar som behandlar klagesaker frå personar som meiner seg utsette for urett frå forvaltninga, og ei utgreiingsavdeling som undersøkjer saker på eige initiativ. Dessutan arbeider Sivilombodet under eit førebyggingsmandat frå FN for å førebyggje tortur og umenneskeleg behandling i institusjonar der menneske er fråtekne fridomen.

Sjå organisasjonskart 

Sjå Sivilombodets tilsette

Aage Thor Falkanger og medarbeidarar
Sivilombodet og medarbeidarar

Sivilombodet sin strategi 2015-2019

Målet i Sivilombodet sin strategiplan er at ombodet skal arbeide for at den enkelte ikkje skal bli utsett for urett frå forvaltninga. Visjonen er å vere ei kjend og tydeleg røyst mot urett, og Sivilombodet sine verdiar kan mellom anna oppsummerast i stikkorda truverdig, objektiv og uavhengig, og respekt for enkeltmennesket.

Les Sivilombodet sin strategiplan, 2015-2019

Les Sivilombodet sin kommunikasjonsstrategi, 2016-2019