Om Sivilombudet

Sivilombudet er Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Sivilombudet arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Sivilombudet er en selvstendig og uavhengig instans med to oppgaver:

  • Etterfølgende kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner.
  • Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Frem til 1. juli 2021 var navnet vårt Sivilombudsmannen.

Klager på forvaltningen

Alle som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra offentlig forvaltning kan klage til Sivilombudet. Du kan for eksempel klage dersom du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at en sak har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Sivilombudet foretar en rettslig, objektiv og nøytral vurdering av klagen. Det er gratis å klage.

I de sakene som blir tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudet, hvis det er grunn til det, gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Sivilombudet kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenestemann, eller gjøre forvaltningen oppmerksom på mangler ved lover og regler og hvordan disse praktiseres.

Torturforebygging

Mennesker som er fratatt friheten befinner seg i en spesielt sårbar situasjon. De har økt risiko for å bli utsatt for tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling. Stortinget har gitt Sivilombudet et særskilt ansvar for å undersøke hvordan deres rettigheter ivaretas, og det er opprettet en egen forebyggingsenhet hos ombudet som har ansvaret for dette arbeidet.

Ved å besøke politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner, barneverninstitusjoner og andre steder der mennesker er fratatt friheten, bidrar Sivilombudet til å forebygge overgrep mot personer i lukkede institusjoner. I etterkant av besøk blir det utarbeidet en besøksrapport som beskriver funn og risikofaktorer avdekket av besøket. Informasjonsarbeid, dialog og samarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå er en viktig del av forebyggingsarbeidet.

Hanne Harlem

Sivilombudet velges av Stortinget hvert fjerde år. Sivilombud i denne perioden er Hanne Harlem. Hun tiltrådte vervet 1. februar 2020. Torsdag 16. november 2023 ble Hanne Harlem enstemmig gjenoppnevnt av Stortinget som sivilombud i tidsrommet 1. februar 2024–1. februar 2028.