12. mai 2015 Når folkevalgte møtes, er møtet offentlig

– I denne saken ble det avholdt et lukket møte på et hotell. Formålet med møtet var å diskutere det politiske grunnlaget for å avslutte et arbeidsforhold. Vi har i denne og liknende klager som er behandlet hos ombudsmannen, uttalt at når formannskapet eller kommunepolitikere trer sammen som folkevalgt organ, forpliktes man til å følge reglene i kommuneloven om fastsetting av møter, framgangsmåte for eventuell lukking, saksliste og innkalling, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.  

I den aktuelle saken var det full anledning til å lukke møtet, men dette må protokollføres og de øvrige kravene i kommuneloven til offentlige møter må overholdes. Formannskapets begrunnelse for hemmelighold av møtested, innkalling og saksliste, var at de ikke hadde vedtaksmyndighet, og at møtet derfor ikke var omfattet av kommuneloven.

Kommunal Rapport klaget på manglende møteoffentlighet i forbindelse med møtet og mente at vedtakskompetansen til et folkevalgt organ ikke bør være avgjørende for om kommunelovens møtebegrep skal komme til anvendelse.

Kommunen framholdt at det bare var kommunestyret som hadde en rolle i saken og at møtets karakter uansett var slik at det ville kunne lukkes.

– Selv om møtet gjaldt en arbeidstakers ansettelsesforhold, og derfor kunne gått for lukkede dører, skulle Herøy kommune i denne saken likevel ha fulgt reglene for innkalling, saksliste og lukking og ført hjemmelen i møteboken, sier Aage Thor Falkanger.