Aksjeeieropplysninger i Skatteetatens aksjonærregister er offentlige

På bakgrunn av flere klager over avslag på innsyn i aksjonærregisteret, har Sivilombudsmannen på eget initiativ gitt en uttalelse om det er riktig av Skatteetaten å avslå slike innsynsbegjæringer.

– Jeg har kommet til at opplysninger som skal være offentlige i det enkelte selskaps aksjeeierbok eller aksjeeierregister, ikke er underlagt taushetsplikt etter ligningsloven. Når opplysningene er lovbestemt å være offentlige, kan ikke allmenheten regnes som «uvedkommende» etter ligningsloven. Aksjonæropplysninger i Skatteetatens aksjonærregister, som etter aksjelovens og allmennaksjelovens regler skal være allment tilgjengelig i aksjeeierboken eller aksjeeierregisteret, omfattes derfor ikke av taushetsplikten etter ligningsloven § 3-13, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Ombudsmannen har undersøkt forholdet mellom taushetspliktbestemmelsene i ligningsloven og innsynsbestemmelsene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Finansdepartementet har ment at alle opplysninger som er registrert i aksjonærregisteret i utgangspunktet er omfattet av taushetsplikten etter ligningsloven. Dersom slike opplysninger likevel skulle kunne offentliggjøres, mener departementet at det avhenger av om opplysningene er allment tilgjengelig andre steder.

Taushetspliktens formål etter ligningsloven er å verne skattytere mot at opplysninger gitt til ligningsmyndighetene, ikke blir kjent for «uvedkommende». Etter aksjeloven og allmennaksjeloven er selskap pålagt å holde opplysninger om hvem som eier aksjene tilgjengelig for alle. Bes Skatteetaten om innsyn i slike opplysninger i aksjonærregisteret, kan ikke skatteyter forvente at disse er taushetsbelagte.

 – Ingen kan anses å være «uvedkommende» i forhold til opplysninger som det er lovbestemt skal være offentlig tilgjengelig. Jeg er derfor kommet til at opplysninger i det til enhver tid sist oppdaterte aksjonærregisteret til Skatteetaten, som og skal fremgå av et selskaps offentlige aksjeeierbok eller aksjeeierregister, ikke er å anse som taushetsbelagt etter ligningsloven, avslutter Aage Thor Falkanger.