Ber Kristiansand kommune behandle søknad fra SIAN på nytt

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, SIAN, fikk avslag fra Kristiansand kommune om bruk av lokaler i folkebiblioteket til et informasjons- og rekrutteringsmøte. Avslaget ble begrunnet med at SIANS formål ikke var i tråd med kommunens verdier og med at det planlagte opplegget ikke passet på folkebiblioteket. SIAN har vist til at flere religiøse trossamfunn har fått låne lokaler til møtevirksomhet og mente at de ble forskjellsbehandlet.

I sin behandling av saken har ombudsmannen kommet til at biblioteket ikke kunne avslå søknaden med den begrunnelse at SIANS formål ikke er i samsvar med kommunens verdier. Ombudsmannen mener likevel at biblioteket må ha et betydelig rom for skjønn og innflytelse når det gjelder hvordan arrangementer skal avholdes og hvordan ytringene skal framføres. I uttalelsen skriver ombudsmannen at det må kunne legges vekt på om opplegget for arrangementet er egnet til å bidra til en opplyst samtale og debatt.

Kristiansand kommune bes om å foreta en ny vurdering av søknaden i lys av de føringene ombudsmannen har gjort rede for i uttalelsen.

Uttalelsen kan lese i sin helhet her