Ber Midtre Gauldal kommune tilbakebetale eiendomsskatten for 2015

Midtre Gauldal kommunen skrev ut eiendomsskatten 15. september 2015 for samme år.  Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt i desember 2014. Takseringen av eiendommene ble foretatt i perioden mai til august. Tidspunktet for utskrivingen ble klaget til Sivilombudsmannen av en privatperson i kommunen.

I eigedomsskattelova står det at «[s]katten skal så langt råd er, vera utskriven før 1. mars i skatteåret».

I uttalelsen fra ombudsmannen heter det at kommunen ikke hadde anledning til å skrive ut eiendomsskatten så sent i skatteåret. Etter fristbestemmelsen må kommunen igangsette takseringen tilstrekkelig tidlig til at det er realistisk å anta at skatten blir skrevet ut innen 1. mars i skatteåret. I alle tilfeller gir ikke eigedomskattelova mulighet til å skrive ut eiendomsskatt etter utgang av juni i  skatteåret. Midtre Gauldal kommune er derfor forpliktet til å tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne. Ombudsmannen ber om å bli orientert om når dette vil bli iverksatt.
Les hele uttalelsen her.