Besøksrapport: Visste ikke om innsatt i arrest

Da Sivilombudsmannen kom på uanmeldt besøk til Gardermoen politistasjon, fant de en person i arresten som ledelsen ikke visste om. I følge politiledelsen på Romerike blir de seks glattcellene kun tatt i bruk i ekstraordinære situasjoner. 

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Formålet med det uvarslede besøket til Gardermoen 22. april i år var å kartlegge alle steder for frihetsberøvelse på Gardermoen. Enheten gjennomførte besøk til fire steder under tre ulike myndighetsorganers ansvarsområde: Romerike politidistrikt, Politiets utlendingsenhet og Tollregion Oslo og Akershus. Besøkene var uanmeldte.

Arresten i bruk

Til tross for at ledelsen ved Romerike politidistrikt ved flere anledninger har uttalt at arresten ved Gardermoen politistasjon ikke er i bruk, fant forebyggingsenheten en innsatt i arresten. Stedlig ledelse var ikke informert om innsettelsen. Det har siden vist seg at det har vært 19 innsettelser i 2015 frem til tidspunktet for forebyggingsenhetens besøk.  

– Jeg mener at det gir grunn til bekymring at verken stedlig ledelse eller politidistriktets ledelse er kjent med når arresten tas i bruk. Ansvarsforhold og regler dersom annen politimyndighet låner arrestkapasitet, bør klargjøres, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Bruk av tvangsmidler

Sivilombudsmannen finner også grunn til å påpeke at metallstenger med ringer til fastlåsing av håndjern bør fjernes fra mottaksrommet, og at bruk av tvangsmidler ved uttransport bør dokumenteres slik at man lett kan finne en oversikt.

– På vår anmodning foretok Politiets utlendingsenhet en manuell gjennomgang av bruk av tvangsmidler ved uttransportering for april 2015. Gjennomgangen viser at tvangsmidler som håndjern, strips eller body-cuff er brukt overfor samtlige uttransporterte personer som det foreligger utreiserapport for. Tvangsmiddelbrukens omfang synliggjør behov for dokumentasjon og etterfølgende kontroll, sier sivilombudsmannen.

Funnene under besøket og anbefalinger er oppsummert i en besøksrapport som er publisert på Sivilombudsmannens nettsider

Les rapporten her (pdf). 

Bildet: Politistasjonen på Gardermoen (Foto: Sivilombudsmannen)