Agder fengsel, avdeling Froland. Foto: Sivilombudet

Froland fengsel: Økt innlåsing og negativ utvikling i soningsforholdene

En rapport fra Sivilombudet slår fast at soningsforholdene for de innsatte utvikler seg negativt som følge av en vanskeligere ressurs- og bemanningssituasjon.

Les rapporten her: Besøksrapport Agder fengsel, avdeling Froland

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Agder fengsel, avdeling Froland 31. oktober–2. november 2023. Rapporten fra besøket er nå klar. Sivilombudet har en rekke anbefalinger, som fengselet og fengselshelsetjenesten må gi en tilbakemelding på oppfølgingen av innen 14. august 2024.

Færre ressurser øker risikoen for isolasjon

Siden august 2023 har fengselet økt innlåsingstiden for de innsatte som følge av ressurs- og bemanningssituasjonen. Dette gikk spesielt hardt ut over innsatte som ikke hadde et tilbud om jobb- eller skole på dagtid. Forholdene ved fengselet utgjorde en risiko for mer isolasjon.

–  Flere innsatte får ikke åtte timer utenfor cellen daglig, som er minstestandarden Den europeiske torturforebyggingskomiteen anbefaler. Når vi vet hvor helseskadelig isolasjon er, er denne utviklingen noe vi er bekymret for ved Froland fengsel, sier sivilombud Hanne Harlem.

Innsatte, ansatte og ledelsen pekte på at ressurssituasjonen førte til at hverdagen ble preget av reduksjon i tilbud og mindre mulighet for oppfølging av innsatte. Blant annet var mulighet for ekstra besøk og permisjon fjernet, og antall arrangementer og sosiale fremstillinger skåret ned på.

Nytt bygg skaper utfordringer

Froland fengsel, som ble åpnet i 2020, er ikke dimensjonert for å gi alle innsatte et tilbud om arbeid eller skole. Med 200 fengselsplasser, men kun 129 heltidsplasser i skole og arbeidsdrift, kunne ikke fengselet tilby alle innsatte et dagtilbud. Sivilombudet finner det overraskende at et nytt og moderne fengsel er bygget på en slik måte at kun er mulig å ha et heltids dagtilbud til mindre enn 70% av de innsatte. Dette vil Sivilombudet også ta opp med overordnet myndighet.

–  Et opphold i fengsel skal ikke bare være en straff, men også rehabilitering og forberedelse til et liv etter soning. Veien tilbake til samfunnet blir vanskeligere for innsatte når de ikke får tilbud om for eksempel skolegang, arbeid eller fellesarrangementer mens de soner, sier Hanne Harlem.

 

Sivilombudets rapport

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

I besøksrapport nr. 78 om Agder fengsel, avdeling Froland gis det anbefalinger innenfor følgende områder:

  •  dagtilbud
  • trygghet for både ansatte og innsatte
  • innlåsing og isolasjon
  • bruk av tolk
  • mulighet for kontakt med omverdenen
  • bruk av tvangsmidler (håndjern, sikkerhetsseng og sikkerhetscelle)
  • forebygging av selvmord
  • helsetilbudet til innsatte, inkludert medisinhåndtering
  • dokumentasjon av helseoppfølging av isolerte innsatte