Gamle bygninger gir dårlig tilbud for kvinner som soner i Kragerø

Kragerø fengsel er et høysikkerhetsfengsel for kvinner. Siden 1800tallet har stedet vært fengsel for menn, siden 2009 primært for varetektsinnsatte. Fra januar 2016 ble det omgjort til et kvinnefengsel. Funnene og anbefalingene etter et besøk fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet er nå dokumentert i en besøksrapport som er publisert på Sivilombudsmannens nettsider. Klikk her for å lese den

– Dette er det sist etablerte kvinnefengselet i Norge, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann i en kommentar til rapporten.

I besøksrapporten pekes det på en rekke forhold som er bekymringsfulle og som bryter med flere retningslinjer for soning.

– Samtidig viste samtaler med de innsatte at fengselets personell gjør en svært god jobb innenfor de rammene som er gitt. Innsatte opplever trygghet og det blir gjort flere individuelle tilpasninger, sier Aage Thor Falkanger. De innsatte var svært fornøyd med kontaktbetjentordningen.

Rus, luft og arbeid
En asfaltert inngjerdet gård med dårlige lysforhold, og så liten at den ikke kan brukes til fysisk aktivitet, er det eneste luftetilbudet i fengselet. Luftegården er langt mindre enn ved andre høysikkerhetsfengsler hvor soningstiden ofte er lang. I besøksrapporten anbefales at det at luftegården oppgraderes slik at den tilfredsstiller internasjonale standarder.

Arbeidstilbudet fremstår også som mangelfullt og består i å putte skruer i en boks. Arbeidet skjer i et lokale uten dagslys der hverken arbeidsbord eller stoler kan justeres.

Rusmestringstilbudet består av samtaler, noe som er svært begrenset i forhold til andre fengsler. Kvinner i fengsel har oftere rusproblemer enn menn.

Samlet sett er dette ikke holdbart, sier Aage Thor Falkanger.

Les også: Kvinner soner under dårligere vilkår enn menn