Kommunedelplan for Lifjell må behandles på nytt

– Etter mitt syn foreligger det saksbehandlingsfeil og innholdsmangler ved kommunedelplanen for Lifjell, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.
Les hele uttalelsen her.

Under rullering av kommunedelplanen for Lifjell i Bø kommune, ble arealer som tidligere var utlagt til fritidsbebyggelse, gjort om til LNF-områder. I et planforslag la kommunen opp til at alle utbyggingsområdene skulle legges til ett byggetrinn for å sikre finansiering av heisen. Heisen skulle oppføres av det privateide selskapet Lifjell Nye Muligheter AS .  Et fåtall av grunneierne som ikke inngikk en forpliktende avtale om kapitalbidrag til heisselskapet, fikk sine eiendommer utlagt til LNF-områder ved rullering av kommuneplanen.

En av utbyggerne og flere grunneiere i området klaget saken inn til Sivilombudsmannen og stilte spørsmål ved lovligheten av kommunens planvedtak. Et hovedpunkt var om kommunen hadde anledning til utelukkende å legge vekt på om den enkelte grunneier hadde inngått avtale om anleggsbidrag til heisselskapet.

Ber om fornyet vurdering
– Jeg ber kommunen gjenoppta saken og foreta en allsidig vurdering i henhold til plan- og bygningslovens krav. Slik planen fremstår, bærer den preg av at de aktuelle områdenes kvaliteter og egnethet som friareal ikke er blitt vurdert. Grensene mellom areal til fritidsbebyggelse og LNF-areal synes tilfeldig med blant annet små LNF-arealer som ligger inneklemt mellom andre arealer. Jeg ber om at kommunen redegjør uttrykkelig for de valgene som blir gjort. Dette gjelder ikke minst dersom områder som i tidligere plan har vært avsatt til bebyggelse, blir omgjort til LNF-formål, understreker sivilombudsmannen.

Ombudsmannen har undersøkt om de hensynene som kommunen har tatt ved tildeling av arealformål, er saklige og innenfor lovens rammer. De politiske vurderingene som ligger til grunn for ønsket arealbruk, kan ombudsmannen ikke gå inn i.