• Forside
  • Pressemeldinger
  • NAV endrer rutinene for fornyet areidsevnevurdering etter Sivilombudsmannens kritikk

NAV endrer rutinene for fornyet areidsevnevurdering etter Sivilombudsmannens kritikk

I en uttalelse fra november 2014, kritiserte Sivilombudsmannen NAVs praksis knyttet til revurdering av brukers arbeidsevne. Utfallet av en arbeidsevnevurdering skal kunne påklages. Likevel har NAV hittil ikke gitt brukeren beskjed om utfallet av en fornyet vurdering, dersom konklusjonen ikke er endret. I andre tilfelle har NAV på eget initiativ vurdert arbeidsevnen på nytt, uten å underrette brukeren om at de foretar en slik fornyet vurdering, eller utfallet av den.

– På bakgrunn av en henvendelse fra en NAVbruker som hadde fått avslag på anmodning om revurdering av hans arbeidsevne og bistandsbehov, oppdaget vi at NAV hadde en uheldig praksis både når det gjaldt revurdering av brukers arbeidsevne på eget initiativ og behandling av anmodninger fra brukeren selv om fornyet arbeidsevnevurdering. NAV sa også at avslaget på en slik anmodning ikke kunne påklages.  I et brev sier Arbeids- og velferdsdirektoratet nå at de er enige i vår kritikk og at de vil sørge for at rutinene endres. Dette sikrer rettsikkerheten til flere tusen personer som av ulike årsaker har behov for en fornyet arbeidsevnevurdering, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. Les uttalelsen og Arbeids- og velferdsdirektoratets oppfølging av den her.

 Arbeidsevnevurderingen inngår i grunnlaget for beslutninger NAV tar om økonomiske ytelser, aktivitetsplan og tiltak. Arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsprogram, andre arbeidsrettede tiltak eller uføretrygd krever alltid en arbeidsevnevurdering.

I følge NAVS egne tall* var det drøye 206 000 personer med nedsatt arbeidsevne i april i år. Av disse var 86 000 vurdert til ikke å ha behov for arbeidsrettet tiltak. Hver måned foretar NAV 17 000 arbeidsevnevurderinger**

 

* NAV.no Statistikk Nedsatt arbeidsevne. Publisert 18.05.15

** PROBA Samfunnsanalyse Rapport 2011 -06