Vinterlandskap i Agder. Foto: Sivilombudet

Rapport fra besøk til Haraldsplass Serio Ung

Sivilombudet besøkte to av Haraldsplass Serio Ung AS´ barnevernsavdelinger i Agder-regionen 1.–3. februar. Besøket gikk til avdelinger der barn bor alene på institusjon.

Les rapporten her

Dette er den andre av i alt tre rapporter fra Sivilombudets besøk til barnevernsinstitusjoner i Agder denne våren.

Risiko når barn bor alene

Ved begge avdelingene vi besøkte ved Haraldsplass Serio Ung bodde det en ungdom alene sammen med ansatte. Ingen av dem hadde et formelt vedtak om plassering i enetiltak.

– De ansatte la til rette for at ungdommene kunne ha sosial kontakt med jevnaldrende. Likevel så vi en økt risiko for sosial isolasjon, særlig for den ene ungdommen, som bodde alene i en institusjon langt unna venner og familie, sier setteombud Kirsten Sandberg.

Sivilombudet anbefaler at institusjonen vurderer risikoen for sosial isolasjon fortløpende for det enkelte barnet, og følger opp med konkrete tilbud.

Forebygging og bruk av tvang

Alle barnevernsinstitusjoner skal arbeide systematisk for å forebygge tvang.

–Et tydelig positivt funn var at de ansatte la godt til rette for at ungdommene selv fikk være med på å påvirke innholdet i egen hverdag. Vi fant likevel svakheter i institusjonens arbeid med å gi de ansatte lik opplæring og trening i trygge fysiske holdeteknikker. Alle ansatte bør ha god kunnskap om forebygging av tvang, sier Kirsten Sandberg.

Rutiner for kroppsvisitasjon

Institusjonen hadde lokale rutiner for kroppsvisitasjon som blant annet la opp til at ungdommene skal bes om å sette seg naken ned på huk. Ingen ungdommer hadde blitt bedt om dette i løpet av 2022, noe som vitner om god etisk refleksjonsevne hos de ansatte om hvor inngripende slike tiltak er.

–Sivilombudet har sterke innvendinger mot at barn skal bes om å sette seg ned på huk mens de er nakne. Dette er rutiner som likner på visitasjonsrutiner for voksne i fengsel. Institusjonen må endre sine rutiner for å hindre at barn utsettes for ydmykende nakenvisitasjon, sier Kirsten Sandberg.

Besøk fra Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Sivilombudet har også besøkt barnevernavdelinger ved Humana omsorg og assistanse region Kristiansand og Den skreddersydde enhet i Agder.

Kirsten Sandberg er setteombud for rapportene fra Agder. Sivilombud Hanne Harlem er inhabil i saker som gjelder Statsforvalteren i Agder ettersom hun er en nær venn av statsforvalter Gina Lund.